Depozyt nieregularny – co to jest?

Depozyt nieregularny – co to jest?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Depozyt nieregularny, inaczej depozyt nieprawidłowy, zachodzi wówczas, gdy przechowawca ma możliwość dysponowania przekazanymi na przechowanie określonymi rzeczami lub pieniędzmi. Zobacz, co się z nim wiąże i dlaczego nie jest on pożyczką.

Potrzebujesz porady w zakresie rozliczeń podatkowych jako przedsiębiorca?

Jesteś we właściwym miejscu. Nasi doradcy wyjaśnią Ci krok po kroku co należy zrobić, by rozwiązać problem, z którym przychodzisz. Umów się na bezpłatną konsultację już dziś.

depozyt nieregularny

Depozyt nieregularny – co to takiego?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu (https://arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s2040/).

Depozyt nieregularny (inaczej depozyt nieprawidłowy) traktowany jest zarówno jako odmiana tradycyjnej umowy przechowania, jak i jako odrębny typ umowy nazwanej. Jest uznawany za umowę szczególnego rodzaju, która zawiera elementy przechowania i pożyczki.

Cechy charakterystyczne depozytu nieprawidłowegonadanie upoważnienia do zarządzania przekazanymi do przechowania rzeczami (najczęściej są to pieniądze)
możliwość zażądania przez składającego depozyt w dowolnym czasie zwrotu rzeczy, która została oddana do przechowania
prawo przechowawcy do rozporządzania oddanymi na przechowanie rzeczami
Cechy depozytu nieprawidłowego

Co nie jest depozytem nieregularnym?

Depozytem nieprawidłowym nie jest:umowne powierzenie pieniędzy w celu umieszczenia ich na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych
fakt bycia współwłaścicielem konta bez opcji dysponowania zgromadzonymi na nim środkami
użyczenie rachunku bankowego z zaznaczeniem, że użyczający w żaden sposób nie rozdysponuje środków ulokowanych na tym rachunku
zdeponowanie na koncie bankowym pieniędzy, które stanowią masę spadkową i mają zostać zwrócone spadkobiercom
kompleksowe zarządzanie płynnością finansową typu cash pooling
przyjęcie przez kancelarię kwot wpłacanych przez uczestników aukcji w związku z prawną obsługą organizatora aukcji, o ile kancelaria nie mogła dysponować tymi środkami
Co nie jest depozytem nieprawidłowym?
depozyt nieregularny

Depozyt nieregularny a pożyczka

Depozyt nieregularny nie jest pożyczką, mimo że:

  1. przechowawca ma prawo dysponować przechowywaną rzeczą tak, jak w umowie pożyczki,
  2. depozyt nieprawidłowy wywołuje podobne konsekwencje w kwestii podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zasadniczą różnicą pomiędzy depozytem nieprawidłowym a pożyczką to:

  • fakt zawierania depozytu nieprawidłowego w interesie składającego,
  • regulacja zobowiązań podatkowych przez przechowawcę.

Nawet w braku formalnej umowy, na przechowawcy spoczywa obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa depozytu nieprawidłowego podlega 0,5% stawce opodatkowania. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego. Późniejsze wykonanie tej umowy do kwoty z niej wynikającej nie podlega po raz drugi opodatkowaniu, chyba że w wyniku tych czynności następuje zwiększenie podstawy opodatkowania (kwoty depozytu nieprawidłowego). W przypadku gdy ma miejsce kilka umów depozytu nieprawidłowego, każda z nich podlega odrębnemu opodatkowaniu. Więcej o opodatkowaniu depozytu nieprawidłowego przeczytasz tutaj https://www.pit.pl/podatek-pcc/umowa-depozytu-nieprawidlowego-a-podatek-pcc-1008309.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – często zadawane pytania na temat: Depozyt nieregularny

Jak Kodeks cywilny definiuje depozyt nieregularny?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy).

Czy depozyt nieregularny dotyczy tylko pieniędzy?

Nie, pojęcie depozytu nieprawidłowego może odnosić się również do innych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Jakie zobowiązania ciążą na stronach depozytu nieregularnego?

Składający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wydanej rzeczy (obowiązek naprawienia szkody). Jest również zobowiązany do uiszczenia przechowawcy opłaty z tytułu depozytu nieprawidłowego. Obowiązkiem przechowawcy jest zwrócenie przedmiotu depozytu nieprawidłowego oraz uiszczenie składającemu opłaty z tytułu depozytu nieprawidłowego.

Czy depozyt nieregularny może powodować odpowiedzialność prawna?

Tak, naruszenie zasad depozytu może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną.

Czy można unieważnić umowę depozytu nieregularnego?

W pewnych okolicznościach można podjąć próbę unieważnienia umowy depozytu nieprawidłowego. Jest to zależne od okoliczności danego przypadku.

Czy depozyt nieregularny może wpływać na prawo własności?

Tak, w zależności od rodzaju przedmiotu depozytu, naruszenie zasad depozytu nieprawidłowego może mieć wpływ na prawo własności danego przedmiotu.

Kiedy depozyt staje się uznawany za nieprawidłowy według prawa polskiego?

Depozyt staje się nieprawidłowy, gdy zachodzą przesłanki określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Czy istnieją różnice w traktowaniu depozytu nieregularnego między instytucjami finansowymi a osobami prywatnymi?

Tak, traktowanie depozytu nieprawidłowego może różnić się w zależności od tego, czy strony to instytucje finansowe, czy jednostki prywatne.

Czy depozyt nieregularny może być rozwiązany polubownie?

W pewnych sytuacjach strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu dotyczącego depozytu nieprawidłowego polubownie. Wymaga to jednak zgody obu stron.

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń związanych z depozytem nieregularnym?

Okres przedawnienia roszczeń związanych z depozytem nieprawidłowym jest uregulowany przez przepisy prawa i może zależeć od różnych czynników.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców