Jak opodatkowane są spółki?

Jak opodatkowane są spółki?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Jednym z najbardziej istotnych czynników związanych z wyborem formy prowadzonej działalności jest aspekt podatkowy. Ze względu na prostotę rozliczeń oraz powszechnie znany system opodatkowania, najpopularniejszą formą działalności w Polsce jest działalność jednoosobowa. Zdaje się, że wszyscy znają pojęcie i koncept podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Co jednak jeśli chcemy założyć spółkę? Czym jest CIT i na czym polega podwójne opodatkowanie? Przekonajmy się jak opodatkowane są spółki.

Opodatkowanie spółek w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli kto dokładnie podlega opodatkowaniu?

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 1 ustawy o CIT, są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeśli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, a także spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jakie stawki CIT wyróżniamy?

Zgodnie z art. 19 ustawy o CIT stawki opodatkowania spółek w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych wynoszą 19% lub 9% podstawy opodatkowania.

Kto może skorzystać z preferencyjnej 9% stawki podatku CIT?

Po spełnieniu odpowiednich warunków, podatnicy CIT mogą skorzystać z preferencji w zakresie opodatkowania spółek w Polsce. Obniżona 9% stawka podatku nie odnosi się do wszystkich podatników z uwagi na szereg kryteriów decydujących o jej zastosowaniu.

W ustawie o CIT ustawodawca wskazał, że preferencyjną stawkę mogą zastosować podatnicy posiadający status małego podatnika. Oprócz nich mogą to być nowi podatnicy dopiero rozpoczynający swoją działalność, którzy z pewnymi zastrzeżeniami mogą skorzystać z ulgi w pierwszym roku podatkowym swojej działalności.

Za tzw. małego podatnika uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2.000.000,00 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,00 złotych.

W przypadku małych podatników model opodatkowania podatkiem CIT zakłada 9% stawkę podatku od przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Przedmiot opodatkowania spółek w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT – zgodnie z ogólnymi zasadami – jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochód osiągnięty z innych źródeł przychodów.

Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochód stanowi nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, powstała różnica jest stratą.

Niektóre dochody podatników są zwolnione z podatku CIT. Katalog przedmiotowych zwolnień z opodatkowania spółek w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych zawarty jest w art. 17 ustawy o CIT. Zwolnienia takie obowiązują, między innymi, w przypadku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, dochodu z tytułu prowadzenia szkół czy też dochodów organizacji pożytku publicznego w określonym zakresie.

Podatek dochodowy od osób prawnych a przychody

Jak wskazano powyżej, przedmiotem opodatkowania w ustawie o CIT są, co do zasady, dochody osiągane przez podatnika, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zdarza się również, że opodatkowaniu podlega sam przychód. W takim przypadku podatnik nie ma możliwości uwzględnienia w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia przychodu. Zawiera natomiast katalog przysporzeń stanowiących przychód, do którego zaliczamy między innymi otrzymane pieniądze, wartości pieniężne (w tym również różnice kursowe), wartość otrzymanych rzeczy lub praw, wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań.

Należy pamiętać, że katalog przychodów przewidziany w ustawie o CIT nie ma charakteru wyczerpującego. Zasadniczo zatem każde przysporzenie będzie stanowiło przychód.

Opodatkowanie spółek w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych a rok podatkowy w CIT

Co do zasady, rokiem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych jest rok kalendarzowy. Istnieje jednak możliwość określenia innego roku podatkowego w umowie spółki, statucie albo w innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe danego podmiotu. Dla spółki wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym rokiem podatkowym może być kolejne 12 miesięcy od dnia rejestracji. Początkiem roku podatkowego może być inny dzień niż 1 stycznia każdego roku.

Estoński CIT – alternatywny sposób rozliczenia

Jako szczególną formę opodatkowania, dostępną od 1 stycznia 2021 roku, należy wskazać ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT. Jest to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania spółki w Polsce, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i prowadzoną księgowość.

W ramach estońskiego CIT funkcjonują dwa fakultatywne warianty opodatkowania. Pierwszy z nich to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Przy jego zastosowaniu podatnicy nie płacą miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. W okresie stosowania ryczałtu podatek nie wystąpi tak długo, jak długo zysk pozostanie spożytkowany na potrzeby spółki, zaś powstanie obowiązku podatkowego nastąpi, co do zasady, dopiero w momencie wypłaty zysku przez wspólników lub przy zmianie formy opodatkowania. Drugi wariant to specjalny fundusz inwestycyjny, który stwarza możliwość szybszego rozliczenia amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych.

Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z opodatkowania spółki w Polsce w formie estońskiego CIT? Po pierwsze, spółka musi zatrudniać co najmniej trzech pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Co istotne, pracownicy ci nie mogą być jednocześnie akcjonariuszami bądź też udziałowcami spółki. Po drugie, spółka musi co najmniej 50% swoich przychodów uzyskiwać z działalności operacyjnej. Po trzecie, prowadzona działalność gospodarcza musi być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną, komandytową bądź komandytowo-akcyjną, której akcjonariusze czy wspólnicy są wyłącznie osobami fizycznymi. Dodatkowo, sama spółka nie może posiadać akcji bądź udziałów w innych podmiotach.

Zainteresowanych skorzystaniem z omawianego rozwiązania zachęcamy do kontaktu. Zweryfikujemy czy Twoja spółka spełnia warunki przewidziane dla estońskiego CIT. Dokonamy również stosownych kalkulacji oraz przeprowadzimy Twoją spółkę przez proces zmiany formy opodatkowania.

Podsumowanie

Opodatkowanie spółek w Polsce to temat równie istotny, co skomplikowany. Ustawodawca przewidział preferencyjne warunki oraz szczególne formy opodatkowania, które obwarowane są jednak licznymi wymogami. Nie ulega więc wątpliwości, że podmioty, które decydują się na działanie w ramach spółki, muszą wnikliwie przeanalizować wszelkie aspekty jej funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców