Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)

Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Co to są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości? Kto może je stosować i jakie są tego konsekwencje? Dowiesz się z tego artykułu.

Czym są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, określane w ustawie o rachunkowości jako MSR, stanowią konsekwencję rozwoju międzynarodowego rynku kapitałowego oraz zwiększającej się ilości transakcji o charakterze międzynarodowym. Stało się to szczególnie istotne po wzroście znaczenia Unii Europejskiej oraz OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organisation For Economic Co-operation and Development).

Jaki jest cel Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Zarówno Międzynarodowe Standardy Rachunkowości jak i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ustalono w odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia zasad sprawozdawczości finansowej obowiązujących w różnych państwach. Decyzja o ich powołaniu miała charakter czysto praktyczny. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zdecydowanie wzrosła ilość transakcji oraz współprac pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę w różnych krajach. Wiedza w zakresie danych finansowych kontrahentów oraz zasad i organizacji prowadzenia przez nich rachunkowości stanowi bardzo ważny element współpracy. W praktyce pojawił się więc problem z zakresu ujmowania tych danych w sprawozdaniach finansowych. Różnice dotyczyły wielu aspektów, do których zaliczyć należy m.in.:

 • sposób prezentacji danych finansowych,
 • ujawnianie przychodów i kosztów w księgach rachunkowych,
 • wycenę aktywów i pasywów.

Odpowiedzią na powyższe problemy miały być właśnie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Jakie obszary regulują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określają m.in.:

 • sposób prezentacji danych finansowych,
 • metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
 • zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym,
 • sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

Podstawa prawna stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Polsce

Podstawa prawna do wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do porządku prawnego Wspólnoty zawarta jest w Rozporządzeniu 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jednakże zakres ich stosowania jest różny w różnych krajach. Wiele państw przyjęło MSR jako krajowy standard rachunkowości. Sytuacja ta nie dotyczy Polski, która wszelkie kwestie dotyczące prowadzenia rachunkowości uregulowała w ustawie o rachunkowości. Jeżeli jakaś kwestia nie została w niej uregulowana, zastosowanie znajdą Krajowe Standardy Rachunkowości. Dopiero w następnej kolejności należy kierować się standardami międzynarodowymi.

Istnieje jednak w Polsce określona grupa podmiotów, w przypadku których stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest obligatoryjne.

Jakie jednostki mają obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości wskazuje dwa rodzaje jednostek, które mają obowiązek stosowania MSR. W świetle tego przepisu obligatoryjnie regulacje zawarte w standardach międzynarodowych przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych stosują:

 • emitenci papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • banki.

Podmioty, które mogą dobrowolnie stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Ustawodawca określił również katalog jednostek, które mogą dobrowolnie sporządzać jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Przy czym decyzję w sprawie sporządzania jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR podejmuje odpowiednio organ zatwierdzający lub organ zatwierdzający jednostki dominującej.

W przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych dobrowolnie MSR stosuje się do:

 • emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości),
 • jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1b ustawy),
 • oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45 ust. 1e ustawy).

W przypadku skonsolidwanych sprawozdań finansowych dobrowolnie MSR stosuje się do:

 • emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 55 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
 • jednostek dominujących niższego szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości).

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców