Bezpłatne wolne – dla kogo urlop bezpłatny?

Bezpłatne wolne – dla kogo urlop bezpłatny?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Chcesz wziąć urlop, ale okazuje się, że już go nie masz? Rozważ bezpłatne wolne. W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące bezpłatnego urlopu – komu przysługuje, jakie formalności należy spełnić oraz jakie są jego wady i zalety. Zapraszamy do lektury!

Szukasz obsługi kadrowo-płacowej dla swojej firmy?

Nasze biuro rachunkowe w Łodzi oferuje pełną obsługę kadrowąpłacową. Umów się z nami na bezpłatną konsultację, w trakcie której zdiagnozujemy Twoje potrzeby i zbierzemy informacje niezbędne do przygotowania wyceny. 

bezpłatne wolne

Co to jest urlop bezpłatny?

Zgodnie z Kodeksem pracy, urlop bezpłatny to czasowa przerwa w wykonywaniu pracy, w trakcie której obie strony stosunku pracy są zwolnione z obowiązku wzajemnych świadczeń. W orzecznictwie wskazuje się, że istotą urlopu bezpłatnego jest zawieszenie wzajemnych obowiązków i uprawnień stron stosunku pracy mimo trwania tego stosunku prawnego (wyrok SN z 6.1.2009 roku, sygn. akt II PK 111/0).

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę naszego działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Jaki jest cel skorzystania z urlopu bezpłatnego?

Urlop bezpłatny może być wykorzystany w różnych celach, np. na:

 • opiekę nad dzieckiem,
 • załatwienie spraw osobistych,
 • wyjazd na urlop wypoczynkowy sfinansowany ze środków własnych,
 • naukę lub podnoszenie kwalifikacji.

Sprawdź jak skorzystać z ulgi B+R

Komu przysługuje prawo do urlopu bezpłatnego?

Prawo do skorzystania z urlopu bezpłatnego jest prawem przysługującym wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od:

 • wymiaru czasu pracy – prawo do urlopu bezpłatnego mają zarówno pracownicy zatrudnieni w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • rodzaju umowy – urlop bezpłatny przysługuje zarówno pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

Oznacza to, że każdy pracownik, niezależnie od swojej sytuacji, może ubiegać się o urlop bezpłatny, jeśli ma taką potrzebę.

Sprawdź nasz przewodnik po uldze IP BOX

Warunki udzielenia urlopu bezpłatnego

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego wyłącznie na jego pisemny wniosek. Pracownik nie musi wskazywać uzasadnienia wniosku, choć jego umotywowanie może pomóc podjąć pracodawcy decyzję. Prawo do urlopu bezpłatnego powstaje z chwilą, gdy zgodę na niego wyrazi pracodawca.

Strony powinny uzgodnić:

 • termin rozpoczęcia urlopu bezpłatnego,
 • okres, na jaki jest on udzielany.

Jeśli urlop bezpłatny ma być udzielony na okres dłuższy niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn przez pracodawcę.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Sytuacja pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym

Osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym zachowuje status pracownika, ale nie świadczy pracy. Jednocześnie:

 • nie otrzymuje wynagrodzenia,
 • traci prawo do świadczeń pracowniczych, np. premii, urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
 • okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. stażu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony czy wymiar urlopu wypoczynkowego), ale przepisy szczególne mogą zawierać odmienne rozwiązania,
 • pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (ZUS) z tytułu pozostawania w stosunku pracy – może przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego,
 • pracownik podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie art. 41 Kodeksu pracy.

Dowiedz się ile kosztuje księgowość spółki z o.o.

Sytuacja pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego pracownika

Kiedy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, pracodawca:

 • nie ma obowiązku wypłacania pracownikowi wynagrodzenia,
 • nie musi zapewniać pracownikowi miejsca pracy,
 • zachowuje obowiązek opłacania składek ZUS za pracownika, jeśli ten złożył stosowne oświadczenie.
bezpłatne wolne

Obowiązki stron w związku z zakończeniem urlopu bezpłatnego

Po zakończeniu urlopu bezpłatnego:

 • pracownik ma obowiązek powrócić do pracy,
 • pracodawca obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Jeśli po zakończeniu urlopu bezpłatnego pracownik zgłosił gotowość do pracy, ale pracodawca go nie dopuścił do pracy, pracownik ma zagwarantowane prawo do wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony – do 60% wynagrodzenia.

Sprawdź cennik biura rachunkowego.

Najważniejsze informacje dotyczące urlopu bezpłatnego

Rozważając skorzystanie z fakultatywnego urlopu bezpłatnego, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii:

 • pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu bezpłatnego i nie musi argumentować swojej odmowy, choć ustawodawca wprowadza pewne wyjątki,
 • urlop bezpłatny jest niezależny od innych urlopów – to znaczy, że można z niego skorzystać nawet wtedy, gdy ma się jeszcze do wykorzystania urlop płatny,
 • w czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownikowi nie może zostać wypowiedziana umowa o pracę,
 • czas trwania urlopu bezpłatnego nie jest ustawowo określony – co oznacza, że może trwać np. tydzień, miesiąc, rok; termin ustalają pracownik i pracodawca,
 • pracownik i pracodawca mogą, na mocy porozumienia, skrócić lub wydłużyć urlop bezpłatny,
 • jeżeli pracownik wziął urlop bezpłatny na podreperowanie swojego zdrowia, ale po zakończeniu urlopu nadal nie jest zdolny do powrotu do pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego,
 • skorzystanie z urlopu bezpłatnego jest dobrowolne – tzn. że pracownik może skorzystać z tego uprawnienia, ale wcale nie musi.
Zalety urlopu bezpłatnegoWady urlopu bezpłatnego
Możliwość dłuższej przerwy od pracy bez utraty etatuBrak wynagrodzenia za czas urlopu
Czas urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu wypowiedzeniaBrak składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne
Możliwość powrotu do pracy na dotychczasowe stanowiskoUrlop bezpłatny nie wlicza się do stażu pracy
Utrata ochrony ubezpieczeniowej
Możliwość utraty kwalifikacji zawodowych
Trudności z powrotem do rytmu pracy
Wady i zalety urlopu bezpłatnego przedstawione w tabeli

Sprawdź czym są ceny transferowe

Bezpłatne wolne – podsumowanie

Urlop bezpłatny może być dobrym rozwiązaniem w wielu sytuacjach, gdy potrzebujemy dłuższej przerwy w pracy. Pamiętajmy jednak, że wiąże się on z pewnymi konsekwencjami, takimi jak brak wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie. Przed podjęciem decyzji o urlopie bezpłatnym warto dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – często zadawane pytania na temat: Bezpłatne wolne

Kto może skorzystać z bezpłatnego wolnego?

Urlop bezpłatny może wziąć każdy pracownik, niezależnie od stażu pracy czy zajmowanego stanowiska.

Jak długo może trwać urlop bezpłatny?

Okres urlopu bezpłatnego nie jest limitowany i może trwać od kilku dni do kilku lat. Maksymalny czas trwania urlopu ustala się w porozumieniu z pracodawcą.

Jak złożyć wniosek o bezpłatne wolne?

Wniosek o urlop bezpłatny należy złożyć w formie pisemnej. We wniosku należy określić:
– datę rozpoczęcia urlopu
– przewidywany czas trwania urlopu
– przyczynę ubiegania się o urlop

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego?

Tak, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego, ale musi podać ważną przyczynę swojej odmowy.

Jakie są zalety urlopu bezpłatnego?

Zaletami urlopu bezpłatnego są:
– Możliwość dłuższej przerwy od pracy bez utraty etatu
– Czas urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu wypowiedzenia
– Możliwość powrotu do pracy na dotychczasowe stanowisko

Jakie są wady urlopu bezpłatnego?

Do wad urlopu bezpłatnego należy zaliczyć:
– Brak wynagrodzenia za czas urlopu
– Brak składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
– Urlop bezpłatny nie wlicza się do stażu pracy

Jaki wpływ ma bezpłatne wolne na ubezpieczenie?

Podczas urlopu bezpłatnego pracownik nie jest ubezpieczony społecznie ani zdrowotnie. Może jednak sam opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jaki wpływ ma bezpłatne wolne na świadczenia?

Bezpłatne wolne nie ma wpływu na prawo do świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy czy świadczenie macierzyńskie.

Czy mogę skrócić bezpłatne wolne?

Tak, zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą skrócić urlop bezpłatny w każdym czasie, za zgodą obu stron.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie chce udzielić mi urlopu bezpłatnego?

W przypadku, gdy pracodawca bezpodstawnie odmawia udzielenia urlopu bezpłatnego, pracownik może odwołać się do sądu pracy.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców