Umowa o pracę 2024

Umowa o pracę 2024
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Umowa o pracę określa warunki zatrudnienia oraz zawiera prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jakie są rodzaje umowy o pracę? Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę? Jak ją rozwiązać? Wszystko, co trzeba wiedzieć, czym jest umowa o pracę 2024, znajdziesz w artykule poniżej.

Spis treści

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę to dwustronna umowa, która reguluje stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Na jej podstawie pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego w umowie rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, we wskazanym przez pracodawcę czasie i miejscu. Pracownik powinien wykonywać powierzone mu obowiązki sumiennie i starannie, przestrzegać obowiązków BHP oraz stosować się do poleceń przełożonych. Pracodawca z kolei zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za określonym wynagrodzeniem. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu wskazanym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę jest ważna z kilku powodów, mianowicie:

 • zapewnia pracownikowi ochronę prawną – pracownik ma prawo m.in. do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego, świadczeń chorobowych, a także do innych uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy,
 • potwierdza zatrudnienie pracownika – dzięki niej pracownik może ubiegać się m.in. o świadczenia z ubezpieczeń społecznych, takie jak emerytura, renta czy zasiłek chorobowy, łatwiej mu uzyskać kredyt mieszkaniowy,
 • daje pracownikowi poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa – pracownik ma pewność, że jego praca jest doceniana i że może liczyć na wynagrodzenie w stałej i znanej mu wysokości przez określony czas.

Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę 2024?

Umowa o pracę (na okres próbny, na czas określony i czas nieokreślony) musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do:

 • stron umowy,
 • rodzaju umowy,
 • jej warunków.

Umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, a także rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • dzień rozpoczęcia pracy,
 • oraz inne elementy, charakterystyczne dla konkretnego typu umowy o pracę.

Umowa o pracę 2024 – umowa na okres próbny

Jednym z rodzajów umowy o pracę jest umowa o pracę na okres próbny. Zawiera się ją na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem wskazanym w ustawie, w celu:

 • sprawdzenia kwalifikacji pracownika,
 • i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy.

W umowie o pracę na okres próbny w 2024 roku wskazuje się:

 • czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności,
 • okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku oraz postanowienie o możliwym wydłużeniu umowy.

Tego rodzaju umowę zawiera się na okres nieprzekraczający:

 • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Ustawodawca przyznał stronom prawo do jednokrotnego wydłużenia w umowie o pracę na okres próbny powyższe okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Pracodawca może ponownie zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Umowa o pracę 2024 – umowa o pracę na czas oznaczony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami nie może przekraczać:

 • 33 miesięcy,
 • i łącznie 3 umów.

Gdy strony przekroczą powyższe terminy, uważa się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, od dnia następującego po upływie wskazanych okresów, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony. Od tej regulacji występują wyjątki, np. zatrudnienie na postawie umowy na zastępstwo.

Jeśli strony ustaliły dłuższy czas trwania tego rodzaju umowy i wykonywania na jej podstawie obowiązków, ustawodawca przyjmuje, że strony zawarły nową umowę na czas określony, od dnia następnego po dniu, w którym miało nastąpić rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę.

Jakie zmiany w Kodeksie pracy czekają w 2024 roku? Sprawdź w tym artykule

Umowa o pracę 2024 – umowa o pracę na czas nieoznaczony

Umowa o pracę na czas nieokreślony to rodzaj umowy o pracę, która nie ma określonego terminu wygaśnięcia. Może być zawarta na czas nieokreślony w każdym momencie, niezależnie od tego, czy pracownik był wcześniej zatrudniony u danego pracodawcy. To najkorzystniejszy rodzaj umowy o pracę. Zapewnia m.in. pracownikowi:

 • najlepszą ochronę prawną – pracodawca może rozwiązać taką umowę tylko z ważnych powodów, np. niewywiązywanie się pracownika z obowiązków pracowniczych, likwidacja lub reorganizacja zakładu pracy, lub przyczyny osobiste pracodawcy,
 • prawo do pełnego pakietu świadczeń pracowniczych, np. wynagrodzenie za pracę, urlop wypoczynkowy, świadczenia chorobowe, zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski itp.
 • dłuższy okres wypowiedzenia niż w przypadku umowy na czas określony.

Umowa o pracę 2024 – zasady rozwiązania

Zgodnie z Kodeksem pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana:

 • na mocy porozumienia stron – strony mogą dowolne warunki rozwiązania umowy,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia – pracownik lub pracodawca składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia; jego okres zależy od rodzaju umowy o pracę i stażu pracy pracownika.
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia – może ono nastąpić tylko w przypadkach wskazanych w ustawie,
 • z upływem czasu, na który była zawarta.

Ustawodawca zastrzegł, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinny być wskazane:

 • przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy,
 • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Umowa o pracę 2024 – podsumowanie

Umowa o pracę to bardzo ważny dokument dla obu stron stosunku pracy: określa ich prawa i obowiązki, zapewnia stabilność i przejrzystość zatrudnienia, przez co daje dużą pewność w zakresie sytuacji prawno-ekonomicznej pracownika, ale także pracodawcy. Przygotowane przez nas kompendium wiedzy o umowie o pracę 2024 może służyć jako pomoc w zrozumieniu zasad nawiązywania i bezpieczeństwa stosunku pracy.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców