Jak wypowiedzieć umowę spółki jawnej?

Jak wypowiedzieć umowę spółki jawnej?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej może być dla jej uczestników trudnym i niełatwym procesem, który wymaga skrupulatnego przeanalizowania wszelkich aspektów prawnych i finansowych. W niniejszym artykule przedstawimy, jakie kroki należy podjąć w przypadku wypowiedzenia umowy spółki jawnej, jakie są przyczyny takiego rozwiązania oraz jakie skutki prawne wynikają z tej decyzji.

Spis treści

Przyczyny wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Zgodnie z art. 58. § 1 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie umowy spółki jawnej powodują:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 • prawomocne orzeczenie sądu.

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wspólnika

Rozwiązanie umowy spółki jawnej przez wspólnika jest możliwe, jeśli przewiduje to umowa spółki lub przepisy prawa tak stanowią. W przypadku spółki jawnej zwykle wymaga to złożenia oświadczenia w formie pisemnej. Wspólnik określa w nim datę zakończenia współpracy oraz przyczyny wypowiedzenia umowy. Wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki jawnej z różnych powodów. Mogą to być m.in. chęć zmiany działalności, konflikty między wspólnikami, niewłaściwe prowadzenie biznesu przez innych wspólników lub brak zgodności co do sposobu prowadzenia działalności. Ważne jest, aby wspólnik przed wypowiedzeniem umowy dokładnie przeanalizował swoje decyzje i przemyślał ich konsekwencje. Należy również zwrócić uwagę na postanowienia umowy spółki dotyczące wypowiedzenia umowy oraz na przepisy prawa dotyczące takiej sytuacji.

Po wypowiedzeniu umowy przez wspólnika spółka jawna może nadal istnieć, jeśli umowa przewiduje taką możliwość lub jeśli pozostali wspólnicy zdecydują się na dalszą współpracę. W przeciwnym razie spółka powinna zostać zlikwidowana, a aktywa i pasywa spółki podzielone między wspólników.

Z czym wiąże się wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika? Dowiedz się z tego artykułu.

Jak wypowiedzieć umowę spółki jawnej?

Rozwiązanie umowy spółki jawnej powinno być dokładnie przemyślane i przeprowadzone zgodnie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa. Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby wypowiedzieć umowę spółki jawnej:

 • Sprawdź postanowienia umowy – zanim wypowiesz umowę, przeanalizuj dokładnie postanowienia umowy, aby upewnić się, że działasz zgodnie z jej przepisami. W niektórych przypadkach umowa spółki jawnej może wymagać złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.
 • Poinformuj wspólników – możesz to zrobić w formie pisemnej lub ustne. Dla celów dowodowych zaleca się jednak sporządzenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.
 • Wyznacz okres wypowiedzenia – umowa spółki jawnej może określać okres wypowiedzenia, którego należy przestrzegać. Jeśli takie postanowienia są obowiązujące, należy zwrócić na nie uwagę.
 • Dostarcz pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu – jeśli umowa spółki jawnej wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu, należy je dostarczyć do pozostałych wspólników. Oświadczenie powinno zawierać datę oraz powód wypowiedzenia umowy.
 • Dokonaj podziału majątku – po wypowiedzeniu umowy należy dokonać podziału majątku pomiędzy wspólników. W przypadku braku postanowień w umowie odnośnie do podziału majątku obowiązuje podział proporcjonalny do udziałów w spółce.

Termin wypowiedzenia umowy spółki

Zgodnie z art. 61 par. 1 Kodeksu spółek handlowych (K.S.H.), wspólnik spółki jawnej może wypowiedzieć umowę spółki zawartą na czas nieoznaczony na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Natomiast z art. 62 par. 2 K.S.H. wynika, że wierzyciel wspólnika może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony.

W umowie spółki jawnej może być określony okres wypowiedzenia. Musi być on przestrzegany, aby wypowiedzenie umowy było skuteczne. Po upływie tego okresu umowę można rozwiązać, a spółka jawna przestaje istnieć. W tym przypadku jej majątek dzieli się między wspólników zgodnie z ich udziałami w spółce.

Jeśli jednak umowa spółki jawnej nie określa okresu wypowiedzenia, to przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że umowę można wypowiedzieć na każdy czas, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej 6 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy spółki wymaga precyzji i ostrożności

Z pomocą naszych specjalistów wypowiedzenie umowy oraz likwidacja spółki jawnej przebiegnie pomyślnie oraz bez szkody dla Twoich interesów. Gwarantujemy indywidualne podejście – umów się na spotkanie.

Skutki prawne wypowiedzenia umowy spółki jawnej

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej może mieć różne skutki prawne w zależności od przyczyny wypowiedzenia, a także postanowień umowy oraz przepisów prawa.

Jeśli wypowiedzenie następuje zgodnie z postanowieniami umowy, to skutkiem może być rozwiązanie spółki jawnej w określonym terminie. W takiej sytuacji spółka jawna przestaje istnieć w momencie upływu tego terminu, a jej majątek dzieli się między wspólników zgodnie z ich udziałami w spółce.

Jeśli wypowiedzenie jest skutkiem naruszenia przez któregoś ze wspólników umowy lub przepisów prawa, to pozostałym wspólnikom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody poniesione w wyniku tego naruszenia. Mogą również żądać wykluczenia ze spółki naruszającego wspólnika.

W przypadku wypowiedzenia umowy spółki jawnej przez jednego ze wspólników bez ważnej przyczyny pozostali wspólnicy mogą dochodzić odszkodowania za poniesione szkody. Wypowiedzenie takie może również skutkować obowiązkiem zapłaty przez wypowiadającego wspólnika określonej kwoty na rzecz pozostałych wspólników.

W każdym przypadku wypowiedzenia umowy spółki jawnej konieczne jest dokładne przeanalizowanie postanowień umowy oraz przepisów prawa, aby określić skutki prawne wypowiedzenia i ewentualne roszczenia wynikające z tej sytuacji.

Podsumowanie

Przyczyny rozwiązania umowy spółki jawnej mogą być różne. Ważne jest, aby przed podjęciem takiej decyzji zasięgnąć porady prawnika lub doradcy podatkowego. Pozwoli to uniknąć niepożądanych konsekwencji prawnych i finansowych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców