Na czym polega kontrola urzędu skarbowego?

Na czym polega kontrola urzędu skarbowego?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Kontrola urzędu skarbowego (kontrola podatkowa) jest przeprowadzana, by sprawdzić, czy dany podmiot wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków, prawidłowo wylicza składki itd. Na czym dokładnie polega i jak się można do niej przygotować? Czym się różni od kontroli celno-skarbowej i postępowania sprawdzającego? Wyjaśniamy!

Kontrola urzędu skarbowego – definicja

Kontrola urzędu skarbowego (kontrola podatkowa) to procedura, w ramach której organy podatkowe sprawdzają, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Kim są kontrolowani? Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową u:

 • podatników,
 • płatników,
 • inkasentów,
 • następców prawnych.

Kontrola podatkowa nie zawsze wiąże się z wystąpieniem podejrzeń. Ma ona na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieżenie możliwym problemom.

Kontrola urzędu skarbowego – ile lat wstecz?

Jak wynika z przepisów, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Organy podatkowe są więc uprawnione do przeprowadzenia kontroli obejmującej swoim zakresem ostatnich 5 lat podatkowych. Rzadko zdarza się jednak, by kontrolerzy badali dokumentację z całego wspomnianego okresu. Zazwyczaj kontrola urzędu skarbowego dotyczy jedynie określonego wycinka czasu.

Kontrola urzędu skarbowego

Kontrola urzędu skarbowego – ile trwa?

Czas trwania kontroli jest ograniczony i zależy od wielkości danej firmy. Zgodnie z przepisami Prawa przedsiębiorców, czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:

 • mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
 • małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
 • średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
 • pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Czas trwania kontroli obejmuje wszystkie czynności, które są wykonywane w siedzibie kontrolowanego lub innym miejscu z dostępem do dokumentów.

Kontrola podatkowa a skarbowa

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa to dwie procedury, w ramach których weryfikowane jest przestrzeganie odpowiednio przepisów podatkowych i celno-skarbowych. Różnią się one zarówno zakresem, jak i przedmiotem kontroli.

Jak wskazano powyżej, kontrolę podatkową przeprowadzają organy podatkowe pierwszej instancji, takie jak:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • naczelnik urzędu celnego,
 • wójt/burmistrz/prezydent miasta, starosta, marszałek województwa,
 • dyrektor izby skarbowej,
 • dyrektor izby celnej.

Z kolei kontrola celno-skarbowa przeprowadzana jest jedynie przez wyspecjalizowane urzędy celno-skarbowe. Dysponują one szerszymi uprawnieniami niż urzędy skarbowe.

Czym różni się kontrola
celno-skarbowa od kontroli podatkowej?
Wśród podstawowych różnic wymienia się: brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, możliwość sprawdzania zagadnień nieobjętych bezpośrednio zakresem kontroli, zakończenie wynikiem kontroli, od którego nie służy możliwość złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień, prawo kontrolowanego do złożenia korekty w trakcie 14 dni od wszczęcia kontroli i 14 dni po doręczeniu wyniku kontroli, wszczęcie postępowania podatkowego w przypadku braku korekty zgodnie z wynikiem kontroli automatycznie z mocy samego prawa.
Różnice między kontrolą celno-skarbową a kontrolą podatkową
Kontrola urzędu skarbowego

Kontrola podatkowa a czynności sprawdzające

Kontrola podatkowa jest procesem o wiele bardziej sformalizowanym niż czynności sprawdzające. Sprowadza się ona do formalnego zweryfikowania prawidłowości składanych dokumentów czy dokonywanych płatności. Z kolei czynności sprawdzające polegają na merytorycznej kontroli podatnika.

Co do zasady, kontrolowany powinien wcześniej otrzymać formalne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej. W przypadku czynności sprawdzających brak jest takiego obowiązku.

Jak wskazano powyżej, czas trwania kontroli podatkowej został szczegółowo określony w przepisach. W przypadku czynności sprawdzających nie ma przepisu, który wprowadzałby w tym zakresie jakieś ograniczenia.

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej określają również prawa organu i obowiązki kontrolowanego, co wyznacza ramy postępowania. Czynności sprawdzające są mniej sformalizowane. Świadczy o tym również fakt, że kontrola podatkowa kończy się formalnym dokumentem, protokołem kontroli, co nie występuje w toku czynności sprawdzających.

Jakich terminów i limitów należy dopilnować w 2024 r. jeśli chodzi o podatki? Podpowiadamy w tym artykule

Kontrola urzędu skarbowego – podsumowanie

Kontrola urzędu skarbowego (kontrola podatkowa) to procedura, w której organy weryfikują przestrzeganie przepisów przez podatników, płatników, inkasentów i następców prawnych. Choć kontrola podatkowa może obejmować ostatnie pięć lat, zazwyczaj dotyczy określonego fragmentu tego okresu. Jej czas trwania jest ściśle określony przez prawo, w odróżnieniu od bardziej merytorycznych czynności sprawdzających, które nie mają ograniczeń czasowych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – pytania i odpowiedzi na temat: Kontrola urzędu skarbowego

Czym jest kontrola urzędu skarbowego?

Kontrola urzędu skarbowego (kontrola podatkowa) to proces, w którym organy podatkowe badają i weryfikują zgodność deklarowanych przez podatników danych finansowych z rzeczywistością.

Jakie dokumenty są potrzebne podczas kontroli urzędu skarbowego?

Podczas kontroli urzędu skarbowego organy mogą zażądać dostępu do różnych dokumentów, w tym faktur, umów, rachunków bankowych oraz ewidencji księgowej.

Jak przygotować się do urzędu skarbowego?

Przygotowanie do kontroli urzędu skarbowego obejmuje staranne prowadzenie księgowości, zachowanie dokumentacji finansowej oraz zrozumienie obowiązujących przepisów podatkowych.

Czy mogę skorzystać z pomocy profesjonalisty podczas kontroli urzędu skarbowego?

Tak, zatrudnienie doświadczonego doradcy podatkowego może znacznie ułatwić proces kontroli urzędu skarbowego i zapewnić profesjonalne wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi.

Co robić w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli urzędu skarbowego?

W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli urzędu skarbowego ważne jest szybkie działanie. Należy dokładnie przeanalizować zarzuty organów podatkowych i podjąć odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji.

Czy istnieją sposoby minimalizacji ryzyka kontroli urzędu skarbowego?

Tak, istnieją różne strategie, które mogą pomóc w minimalizacji ryzyka kontroli urzędu skarbowego, w tym staranne prowadzenie księgowości, regularna analiza sytuacji finansowej oraz stosowanie się do obowiązujących przepisów podatkowych.

Czy każda firma może zostać poddana kontroli urzędu skarbowego?

Tak, każda firma może zostać poddana kontroli urzędu skarbowego. Organom podatkowym przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli w celu weryfikacji zgodności danych podatkowych z rzeczywistością.

Jak długo trwa kontrola urzędu skarbowego?

Czas trwania kontroli urzędu skarbowego może się różnić w zależności od skali i złożoności sprawy. Może to być kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy.

Czy mogę odwołać się od decyzji organu podatkowego po kontroli?

Tak, w przypadku niezadowolenia z decyzji organu podatkowego po kontroli istnieje możliwość odwołania się do odpowiednich instancji administracyjnych lub sądowych.

Jakie są konsekwencje nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli urzędu skarbowego?

Konsekwencje nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli urzędu skarbowego mogą być różnorodne i obejmować nałożenie kar finansowych, dodatkowe opłaty oraz konieczność poprawienia zaniechań w deklaracjach podatkowych.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców