Numer PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca

Numer PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Numer PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca upoważnia go do składania różnego rodzaju oświadczeń czy deklaracji. Pozwala także na przesyłanie dokumentów poprzez stronę e-Deklaracje. Jego uzyskanie jest bezpłatne. Co zrobić, żeby go otrzymać? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Spis treści

Czym jest numer PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca?

Numer PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca pozwala na identyfikację osoby, której go nadano. Jest to 11-cyfrowy symbol numeryczny, który zawiera zakodowaną datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Nadaje go minister właściwy do spraw informatyzacji z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby.

Numer PESEL z urzędu nadaje się dzieciom obywateli polskich, a także obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w związku z uzyskaniem przez nich prawa stałego pobytu. Przyznaje się go z urzędu również cudzoziemcom, którzy uzyskali:

  • prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • ochronę czasową,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

W sytuacji, gdy urząd stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka, które przyszło na świat na terytorium Polski, numer PESEL nadaje się na wniosek.

Do czego jest potrzebny numer PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca?

Najczęściej składaniem wszelkiego rodzaju deklaracji, informacji i oświadczeń w imieniu spółki zajmują się jej pracownicy lub biura rachunkowe. Poszczególne osoby otrzymują w tym celu pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych (UPL-1).

Czasami zdarzają się jednak sytuacje, gdy księgowy czy biuro rachunkowe nie mogą złożyć dokumentu w imieniu spółki. Wówczas członek zarządu musi samodzielnie złożyć daną deklarację czy oświadczenie w imieniu spółki. Właśnie do tego jest potrzebny jego numer PESEL.

Numer PESEL dla członka zarządu – cudzoziemca jest niezbędny, by upoważnić go do składania deklaracji. W pełnomocnictwie do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych należy wskazać numer PESEL osoby upoważnianej. W przypadku braku numeru PESEL urząd skarbowy odmawia zarejestrowania pełnomocnictwa, ponieważ nie można go wprowadzić do systemu informatycznego.

Brak numeru PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca uniemożliwia również wysyłanie dokumentów za pośrednictwem strony e-Deklaracje. Jest on bowiem niezbędnym elementem certyfikacji e-podpisu, który wykorzystuje się do sygnowania informacji, deklaracji i oświadczeń.

Zazwyczaj członkowie zarządu – obcokrajowcy korzystają z kwalifikowanych e-podpisów, do uzyskania których nie trzeba posiadać numeru PESEL. Jednak w przypadku deklaracji podatkowych wymagany jest certyfikat e-podpisu zawierający numer PESEL, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów.

Brak numeru PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca nie wyklucza natomiast podpisywania rocznych sprawozdań finansowych czy składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Kto musi się tam zgłosić? Wyjaśniamy w tym artykule

Jak uzyskać numer PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca?

W przypadku członka zarządu – obcokrajowca, który mieszka w Polsce, najprostszym sposobem na uzyskanie numeru PESEL jest zameldowanie na pobyt powyżej 30 dni. Wówczas numer PESEL nadawany jest automatycznie. Jeśli członek zarządu – cudzoziemiec nie może zameldować się w Polsce, a wymagany jest od niego numer PESEL, wówczas ma możliwość złożenia wniosku w dowolnym urzędzie gminy.

Należy przygotować:

  1. wniosek o nadanie numeru PESEL, który można pobrać z Internetu, wydrukować i wypełnić w domu lub dostać w urzędzie gminy,
  2. dokument, który potwierdzi tożsamość członka zarządu – cudzoziemca i inne dane wskazane we wniosku.

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla członka zarządu – obcokrajowca można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jeśli wniosek posiada braki, urząd powiadomi członka zarządu – obcokrajowca o konieczności ich uzupełnienia. W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych, urząd może go nie rozpatrzyć.

Co trzeba zrobić? W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL i przygotować dokument tożsamości. Następnie członek zarządu – obcokrajowiec powinien złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Zgłoszenie przyjmowane jest od razu przez urzędnika.

Jeśli istnieje podstawa do nadania numeru PESEL, członek zarządu – obcokrajowiec otrzymuje powiadomienie o jego uzyskaniu. Dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL dla członka zarządu – cudzoziemca może zostać odebrany w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

Uzyskanie numeru PESEL dla członka zarządu – cudzoziemca jest bezpłatne.

Podsumowanie

Posiadanie numeru PESEL przez członka zarządu – obcokrajowca jest konieczne w niektórych sytuacjach związanych z działalnością spółki. Numer PESEL umożliwia identyfikację danej osoby i korzystanie przez nią z urzędowych systemów informatycznych. By uzyskać numer PESEL, członek zarządu – obcokrajowiec powinien złożyć odpowiedni wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców