Transformacja spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną

Transformacja spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Transformacja spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną jest możliwa, jednak wymaga czasu i środków finansowych. Zasady przekształcenia jednej spółki w drugą określa Kodeks spółek handlowych. Jakie są to wymagania? Na to i inne pytania odpowiedzi przedstawiamy w poniższym artykule.

Spis treści

Transformacja spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną – ogólne zasady przekształcenia

Jak wynika z Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. może być przekształcona w prostą spółkę akcyjną. Przekształcenie jest skuteczne z chwilą wpisu prostej spółki akcyjnej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę z o.o.

Zgodnie z zasadą kontynuacji, prostej spółce akcyjnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki z o.o. Pozostaje ona podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce z o.o. przed jej przekształceniem. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Wspólnicy spółki z o.o. stają się z dniem przekształcenia wspólnikami prostej spółki akcyjnej.

Spółka przekształcona nie może powstać przez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o., które nie są zgodne z przepisami ustawy o prostej spółce akcyjnej, wygasają z mocy prawa z dniem przekształcenia.

Transformacja spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną – wymagania

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, do przekształcenia spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
 2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki,
 3. powołania członków organów prostej spółki akcyjnej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
 4. dokonania w rejestrze wpisu prostej spółki akcyjnej i wykreślenia spółki z o.o.

Spółka z o.o. musi mieć ponadto zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe. Jeśli prowadziła ona działalność przez okres krótszy niż dwa lata, sprawozdanie finansowe powinno obejmować cały okres działalności spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym.

Należy również pamiętać, by kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej nie był niższy od kapitału zakładowego spółki z o.o.

Transformacja spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną – plan przekształcenia

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, plan przekształcenia spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną przygotowuje zarząd spółki z o.o. albo wszyscy wspólnicy prowadzący jej sprawy.

Co do zasady, plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego.

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie go wspólnikom.

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 2. projekt umowy prostej spółki akcyjnej,
 3. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

W przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną plan przekształcenia podlega ogłoszeniu.

Transformacja spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną – uchwała o przekształceniu spółki

Przekształcenie spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną wymaga uchwały powziętej przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Ustawodawca wprowadził bardzo restrykcyjne wymogi w odniesieniu do głosowania za opisaną wyżej uchwałą. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością 3/4 głosów, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze. Może ona zapaść zarówno na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, jak i w ramach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uchwała o przekształceniu spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną powinna zawierać co najmniej:

 1. typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona,
 2. wysokość kapitału akcyjnego, w przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną,
 3. zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
 4. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową,
 5. zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej oraz powołanie jej organów.

Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki z o.o.

Zawiadomienie powinno:

 • zawierać istotne elementy planu przekształcenia,
 • określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki z o.o. mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

Transformacja spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną – wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru

Jak wynika z Kodeksu spółek handlowych, wniosek o wpis przekształcenia spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną wnoszą:

 • wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej albo
 • wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej.

Do wniosku dołącza się oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wszystkie udziały wspólników, którzy żądali odkupu, zostały odkupione.

Z kolei ogłoszenie o przekształceniu spółki jest dokonywane na wniosek:

 • zarządu spółki przekształconej albo
 • wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej.

Jak uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)? O tym przeczytasz m.in. w tym artykule

Podsumowanie

Spółka z o.o. może przekształcić się w prostą spółkę akcyjną. Zasady takiego przekształcenia reguluje Kodeks spółek handlowych. Przekształcenie jest skuteczne z chwilą wpisu prostej spółki akcyjnej do rejestru. W ramach przekształcenia, wspólnicy spółki z o.o. stają się z dniem przekształcenia wspólnikami prostej spółki akcyjnej. Przekształcenie wymaga m.in. sporządzenia planu przekształcenia, podjęcia uchwały o przekształceniu oraz dokonania stosownych wpisów w rejestrach.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców