Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Jakie obowiązki podatkowe spoczywają na oddziale?

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Jakie obowiązki podatkowe spoczywają na oddziale?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce to kluczowy element prawidłowego funkcjonowania i zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi.

Dla spółek zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski, zrozumienie i stosowanie się do obowiązków podatkowych, takich jak CIT i VAT, jest niezbędne. Ten artykuł przedstawia kompleksowy przewodnik po księgowości oddziału spółki zagranicznej w Polsce, wyjaśniając zarówno proces tworzenia oddziału, jak i jego bieżące obowiązki księgowe.

Dowiedz się, jak prawidłowo zarządzać finansami oddziału, spełniając wszystkie wymogi lokalne, co jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych problemów podatkowych oraz efektywnego zarządzania oddziałem.

Szukasz obsługi księgowej dla oddziału spółki zagranicznej w Polsce?

Dobrze trafiłeś! Od ponad 7 lat prowadzimy pełną obsługę księgową i kadrowo-płacową podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych w Polsce. Skontaktuj się z nami już dzisiaj i poproś o ofertę.

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce

Obowiązki podatkowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego ma takie same obowiązki podatkowe jak polskie spółki. Oznacza to, że oddział ten musi m.in.:

 • prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami,
 • rozliczać się z urzędem skarbowym w Polsce,
 • opłacać podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • składać deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe.

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce – zasady tworzenia i prowadzenia działalności

Instytucję oddziału spółki zagranicznej w Polsce reguluje ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wynika z przepisów, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski oddziały z siedzibą na jej terytorium mogą tworzyć:

 • przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich,
 • przedsiębiorcy zagraniczni inni niż określeni powyżej, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce - dokumenty

W ramach oddziału spółki zagranicznej w Polsce może ona wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą. Przedmiot prowadzonej przez oddział działalności nie może więc wykraczać poza przedmiot działalności prowadzonej przez spółkę zagraniczną w kraju jej siedziby.

Utworzenie oddziału stwarza obowiązek ustanowienia przez spółkę zagraniczną osoby upoważnionej do reprezentacji. Może to być wybrana osoba fizyczna, zarówno obywatel polski, jak i obcokrajowiec.

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Obowiązki spółki matki

Spółka zagraniczna, która utworzyła oddział, jest obowiązana:

 • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
 • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • zgłaszać Ministrowi Rozwoju i Technologii wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Moment powstania, podmiotowość prawna

Oddział spółki zagranicznej w Polsce nie posiada własnej podmiotowości prawnej, własnych organów, statutu czy kapitału zakładowego.

Spółka zagraniczna może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru, spółka zagraniczna ma obowiązek złożyć do akt rejestrowych:

 • jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – odpis tych dokumentów,
 • jeżeli działa na podstawie wpisu do rejestru – odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce - artykuły

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Oddział spółki zagranicznej określany jest jako „aktywny”, gdy prowadzi ona faktyczną działalność na terytorium Polski. Wówczas spółka zagraniczna jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od dochodów osiąganych na terytorium Polski.

By stwierdzić, czy dana spółka zagraniczna będzie zobowiązana do zapłaty podatku CIT w Polsce, należy sprawdzić, czy zostały spełnione przesłanki powstania zagranicznego zakładu tej spółki.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, pojęcie „zagranicznego zakładu” oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, stanowi inaczej.

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Kto jest podatnikiem?

Jak wynika z orzecznictwa, zagraniczny zakład nie jest podmiotem podatkowym – pozostaje nim spółka zagraniczna. Oddział spółki zagranicznej w Polsce nie jest więc odrębnym podatnikiem podatku CIT. Spoczywają na nim jednak takie same obowiązki, jak na niezależnych polskich podatnikach.

Jako przykład można wskazać obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat zaliczek na podatek dochodowy czy też obowiązek składania deklaracji rocznej. Z kolei ustawa o rachunkowości nakłada na oddział spółki zagranicznej m.in. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepisy nie określają procedury rejestracyjnej podatnika podatku CIT w Polsce. Wystarczające więc wydaje się złożenie we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia o fakcie powstania oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Wraz z nim należy złożyć potwierdzenie wcześniejszego dokonania rejestracji dla celów NIP w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku od towarów i usług (VAT).

Jakie zmiany w podatkach przynosi rok 2023? Odpowiedź poznasz w tym artykule

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce – podatek od towarów i usług (VAT)

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podmioty wykonujące czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium Polski muszą dokonać rejestracji.

Podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązane złożyć zgłoszenie rejestracyjne przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, a więc:

 1. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
 2. eksportu towarów,
 3. importu towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów.

Ustawowa definicja podatnika podatku VAT obejmuje zarówno podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, jak i poza terytorium kraju. Ustawodawca nie zastosował kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wykonującego opodatkowane czynności definiując pojęcie „podatnika”. Oznacza to, że spółka zagraniczna, która w ramach swojego oddziału prowadzi działalność w Polsce, ma obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.

Wyjątki od powyższej reguły określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce - rejestry

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Zgłoszenie do VAT

Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają podatnicy nieposiadający w Polsce:

 • siedziby – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
 • stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu – w przypadku osób fizycznych,
 • stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Przepisy unijne jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej określają dowolne miejsce – inne niż siedziba działalności gospodarczej podatnika. Musi się ono charakteryzować stałością oraz odpowiednią strukturą. Większość oddziałów spółek zagranicznych w Polsce powinna więc dokonać zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy podatku VAT. Nawet minimalny zakres świadczonych przez nie usług może kreować dla nich stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Szukasz obsługi księgowej dla oddziału spółki zagranicznej w Polsce?

Dobrze trafiłeś! Od ponad 7 lat prowadzimy pełną obsługę księgową i kadrowo-płacową podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów i przedstawicielstw spółek zagranicznych w Polsce. Skontaktuj się z nami już dzisiaj i poproś o ofertę.

Księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce. Podsumowanie

Prowadzenie działalności w Polsce przez spółkę zagraniczną może przybierać różne formy. Jedną z nich jest oddział spółki zagranicznej, który zajmuje się działalnością gospodarczą i dystrybucją.

Na „aktywnych” oddziałach spółki zagranicznej w Polsce spoczywa obowiązek podatkowy w zakresie podatku CIT oraz podatku VAT, dlatego niezbędna staje się księgowość oddziału spółki zagranicznej w Polsce.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Często zadawane pytania odnośnie oddziału w Polsce

Czy oddział spółki zagranicznej w Polsce musi płacić podatek CIT?

Tak, oddziały „aktywne” są zobowiązane do zapłaty podatku CIT. Oddziały „pasywne” (czyli nieprowadzące działalności w Polsce), nie podlegają polskiemu CIT.

Czy oddział spółki zagranicznej w Polsce musi rejestrować się do VAT?

Tak, jeśli wykonuje czynności opodatkowane VAT na terytorium Polski.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji oddziału spółki zagranicznej w Polsce?

Wymagany jest odpis aktu założycielskiego lub statutu spółki z tłumaczeniem na język polski.

Czy oddział spółki zagranicznej w Polsce musi prowadzić oddzielną księgowość?

Tak, oddział musi prowadzić księgowość zgodnie z polskimi przepisami.

Czy oddział spółki zagranicznej w Polsce może prowadzić dowolną działalność gospodarczą?

Nie, działalność oddziału nie może wykraczać poza zakres działalności spółki matki.

Jakie są wymogi dotyczące reprezentacji oddziału spółki zagranicznej w Polsce?

Spółka zagraniczna musi ustanowić osobę upoważnioną do reprezentacji oddziału.

Czy oddział spółki zagranicznej ma własną osobowość prawną?

Nie, oddział nie posiada własnej osobowości prawnej.

Czy spółka zagraniczna musi płacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za oddział w Polsce?

Tak, jeśli oddział zatrudnia pracowników w Polsce.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców