Dlaczego warto przeprowadzić audyt księgowości?

Dlaczego warto przeprowadzić audyt księgowości?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Audyt księgowości to szczegółowa kontrola ksiąg rachunkowych oraz przestrzegania procedur. Pozwala na wyeliminowanie błędów i może zapobiegać nadużyciom. Dowiedz się, na czym dokładnie polega i dlaczego warto go przeprowadzać.

Audyt księgowości – na czym polega?

Zasady procedury audytu ksiąg rachunkowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Audyt księgowości polega na kompleksowej, szczegółowej kontroli ksiąg oraz procedur rachunkowych. Najważniejszym zadaniem podczas audytu jest ocena analizy dokumentacji i kondycji finansowej firmy.

Podczas audytu ksiąg rachunkowych przeprowadzone są liczne czynności, między innymi:

 • analiza wiarygodności i wypłacalności,
 • badanie ksiąg rachunkowych,
 • kontrola sprawozdań finansowych,
 • weryfikacja spraw związanych z kadrami i płacami,
 • grupowanie oraz redefinicja operacji gospodarczych na kontach,
 • wycena aktywów i pasywów.

Jako dodatkowe zadania, których dokonuje wyspecjalizowana firma audytowa, można wskazać doradztwo w sprawach finansowych, dotyczące zwłaszcza funkcjonowania rachunkowości i kontroli finansów, jak również przeprowadzanie szkoleń z tego zakresu.

audyt księgowości

Audyt księgowości – dla kogo jest obowiązkowy?

Podmioty, dla których audyt ksiąg rachunkowych jest obowiązkowy, zostały wymienione w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Wśród nich wyróżnia się:

 • banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

Audyt księgowości jest obowiązkowy również dla pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Dane, które są brane pod uwagę przy ustaleniu, czy konkretna jednostka będzie zobowiązana do przeprowadzenia audytu księgowości, pochodzą z poprzedniego roku obrotowego.

audyt księgowości

Audyt księgowości – kiedy należy go przeprowadzić?

Audyt księgowości należy przeprowadzić w terminie, który umożliwi zatwierdzenie na czas sprawozdania finansowego.

Jak wynika z przepisów, sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W związku z tym, że w większości jednostek rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone do dnia 30 czerwca. Następnie sprawozdanie należy złożyć we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Należy jednak pamiętać, że profesjonalny audyt księgowy wymaga czasu. Nie warto więc zwlekać z przekazaniem sprawozdania do badania przez biegłego rewidenta.

Audyt księgowości – jakie niesie korzyści?

Wśród najważniejszych korzyści płynących z audytu księgowości należy wymienić:

 • weryfikacja stanu dokumentacji i możliwość uzupełnienia ewentualnych braków,
 • poprawa wizerunku organizacji, która w oczach klientów i partnerów biznesowych uchodzi za sprawdzony i godny zaufania podmiot,
 • wypracowanie sprawniejszych mechanizmów i procedur, które pozwalają na lepsze zaplanowanie wydatków firmy,
 • dostrzeżenie i wyeliminowanie nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie działania zgodnie z prawem.
audyt księgowości

Audyt księgowości – podsumowanie

Bez względu na to, czy prowadzisz małą firmę, czy dużą korporację, regularny audyt księgowości pomaga w identyfikacji błędów i zapobiega nadużyciom. To także sposób na upewnienie się, że Twoja firma przestrzega obowiązujących przepisów i standardów.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – pytania i odpowiedzi na temat: Audyt księgowości

Co to jest audyt księgowości?

Audyt księgowości to proces niezależnego przeglądu i oceny sprawozdań finansowych firmy w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi standardami rachunkowości i przepisami prawnymi.

Jakie są główne etapy audytu księgowości?

Główne etapy audytu księgowości obejmują planowanie, zbieranie dowodów, analizę i ocenę dokumentacji finansowej, a następnie raportowanie wyników. Audytorzy przeprowadzają testy kontroli wewnętrznej, sprawdzają dokumenty finansowe i przeprowadzają wywiady z personelem.

Jakie są korzyści z przeprowadzania audytu księgowości?

Audyt księgowości pomaga w wykrywaniu błędów lub nadużyć, zapewnia zgodność z przepisami, zwiększa zaufanie inwestorów, poprawia kontrolę wewnętrzną i pomaga w identyfikacji obszarów do poprawy w procesach finansowych.

Jak często należy przeprowadzać audyt księgowości?

Częstotliwość audytów księgowych zależy od wielkości i rodzaju firmy, ale zwykle przeprowadza się je co roku. Firmy, które są notowane na giełdzie, mają często obowiązek przeprowadzania audytów rocznych, natomiast mniejsze firmy mogą przeprowadzać audyty rzadziej lub na żądanie.

Kto może przeprowadzać audyty księgowe?

Audyty księgowe przeprowadzają zazwyczaj certyfikowani audytorzy lub firmy audytorskie, które są niezależne od organizacji audytowanej. Ważne jest, aby audytor miał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w branży, w której działa firma.

Jak wybrać odpowiedniego audytora do mojej firmy?

Wybierając audytora, warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie, referencje i specjalizację w danej branży. Dobrze jest porozmawiać z innymi klientami audytora i sprawdzić jego reputację. Ważne jest, aby audytor był niezależny i miał solidne podejście do przeprowadzania audytów.

Ile kosztuje przeprowadzenie audytu księgowości?

Koszt audytu księgowego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, złożoność procesów finansowych i doświadczenie audytora. Ceny mogą się różnić, ale warto uzyskać kilka ofert od różnych firm audytorskich, aby uzyskać najlepszą cenę i jakość usług.

Czy audyt księgowości jest obowiązkowy dla każdej firmy?

Audyt księgowości jest obowiązkowy dla niektórych firm, zwłaszcza tych notowanych na giełdzie, lub dla firm, które osiągają określony poziom obrotów. Małe firmy lub jednoosobowe działalności gospodarcze mogą nie mieć obowiązku przeprowadzania audytów, ale mogą to robić dobrowolnie, aby zapewnić sobie dodatkową pewność co do swojej sytuacji finansowej.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia audytu księgowego?

Dokumenty potrzebne do audytu księgowego to sprawozdania finansowe, faktury, umowy, dokumenty podatkowe, rejestry płac, umowy leasingowe i inne dokumenty finansowe, które są istotne dla przeprowadzania audytu. Audytor zazwyczaj dostarcza listę wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem audytu.

Co się dzieje po zakończeniu audytu księgowego?

Po zakończeniu audytu księgowego audytor sporządza raport z wynikami audytu. Raport ten zawiera informacje o wszelkich nieprawidłowościach, błędach lub obszarach wymagających poprawy. Na podstawie tego raportu firma może podjąć działania korygujące i wprowadzić zmiany w procesach finansowych, jeśli jest to konieczne.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców