Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych często wynikają ze złożenia deklaracji po terminie czy braku wpłat na czas. Naliczają je organy skarbowe. W jaki sposób? Czy można ich uniknąć? Odpowiadamy poniżej.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – czym są?

Zgodnie z przepisami, od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę, nazywane również podatkowymi.

Organy skarbowe naliczają odsetki podatkowe w sytuacji, gdy podatnicy nie regulują swoich należności podatkowych w terminie przewidzianym w ustawie.

Odsetki podatkowe są zaległościami wynikającymi z:

  • niezapłaconych w terminie podatków, zaliczek na podatek lub rat podatku,
  • niepoprawnie wykazanych i zwróconych nadpłat,
  • zwrotów podatku.
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – ile wynoszą?

Stawka odsetek podatkowych jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 4 kwietnia 2024 roku decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, stopa lombardowa wynosi więc 6,25%. Stawka odsetek podatkowych wynosi więc obecnie 14,50%.

Z kolei do zaległości podatkowych, które powstały od 1 stycznia 2016 roku, stosuje się obniżoną stawkę odsetek. Jej wysokość to połowa stawki podstawowej. Należy jednak spełnić następujące warunki:

  • samodzielne złożenie korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
  • zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Jakie są ważne terminy i limity związane z podatkami w 2024 roku? Sprawdź tutaj

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – kiedy są naliczanie?

Obowiązek zapłaty odsetek podatkowych powstaje, gdy zwłoka jest znaczna, zaś należność odpowiednio wysoka.

Zgodnie z przepisami, odsetek podatkowych nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Wspomniana opłata wynosi obecnie 2,90 zł. Odsetek podatkowych nie nalicza się więc, jeśli ich wysokość nie przekracza 8,70 zł.

Wśród podmiotów zajmujących się naliczaniem odsetek podatkowych można wymienić:

  • podatników,
  • płatników,
  • inkasentów,
  • następców prawnych lub osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe.
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – jak je obliczyć?

W celu samodzielnego obliczenia odsetek podatkowych można skorzystać z kalkulatora odsetek podatkowych. Obliczona wysokość pozwoli na ustalenie ile pieniędzy jest się winnym.

Odsetki podatkowe można obliczyć również na podstawie poniższego wzoru:

(Kx x Ld x S)/365 = odsetki podatkowe naliczone

Kz – kwota zaległości

Ld – liczba dni opóźnienia

S – stopa odsetek podatkowych za zwłokę

Wyliczone odsetki podatkowe zaokrągla się do pełnych złotych. Co to oznacza? Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy należy pominąć, zaś te wynoszące 50 groszy lub więcej – podwyższyć do złotówki.

Jakie są możliwości optymalizacji podatkowej w 2024 roku? Wyjaśniamy w artykule

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – jak uniknąć ich płacenia?

Istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie odsetek podatkowych. W tym celu należy udowodnić, że jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych musi dotyczyć podatku, którego termin płatności już upłynął, nie zaś płatności przyszłych.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – podsumowanie

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych mogą dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm, a ich wysokość jest uzależniona od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Wprowadzenie w życie strategii zapobiegających powstawaniu odsetek podatkowych jest kluczem do uniknięcia dodatkowych kosztów.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – pytania i odpowiedzi na temat: Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Czym są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych to dodatkowe opłaty naliczane przez organy skarbowe za opóźnienia w płatnościach podatków.

Jakie są przyczyny naliczania odsetek podatkowych?

Najczęstsze przyczyny to opóźnienia w płatnościach podatków, błędy w deklaracjach podatkowych i złożenie dokumentów po terminie.

Jaka jest wysokość odsetek podatkowych?

Wysokość odsetek podatkowych jest uzależniona od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o określony procent.

Czy można uniknąć odsetek podatkowych?

Tak, poprzez terminowe płacenie podatków, dokładne obliczenia i regularne przeglądanie dokumentacji podatkowej.

Czy odsetki podatkowe można odliczyć od podatku?

Nie, odsetki podatkowe nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu i nie można ich odliczyć od podatku.

Jakie są konsekwencje niepłacenia odsetek podatkowych?

Niepłacenie odsetek podatkowych może prowadzić do dodatkowych kar, egzekucji komorniczej i innych konsekwencji prawnych.

Czy można negocjować wysokość odsetek podatkowych?

Nie, stawka odsetek podatkowych jest ustalana zgodnie z przepisami prawa i nie podlega negocjacjom.

Czy można rozłożyć płatność odsetek podatkowych na raty?

W niektórych przypadkach można negocjować z organami skarbowymi plan spłaty, ale zależy to od sytuacji podatnika.

Jakie dokumenty należy dostarczyć, aby uniknąć odsetek podatkowych?

Należy dostarczyć terminowo wszystkie deklaracje podatkowe oraz uregulować zobowiązania podatkowe zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Czy doradca podatkowy może pomóc w uniknięciu odsetek podatkowych?

Tak, doradcy podatkowi mogą pomóc w prawidłowym rozliczeniu podatków, co zmniejsza ryzyko powstawania odsetek podatkowych.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców