CRS, czyli Common Reporting Standard

CRS, czyli Common Reporting Standard
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

CRS (Common Reporting Standard) to wymiana informacji z zakresu opodatkowania. Ma coraz większe znaczenie w kontekście walki z jego unikaniem. Przestrzeganie CRS staje się jednym z priorytetów instytucji finansowych. Dlaczego CRS jest tak ważny? Dowiedz się z naszego artykułu-przewodnika!

Czym jest Common Reporting Standard?

CRS (ang. Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information) jest to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania państw, które należą do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development).

Celem Common Reporting Standard jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

Jakie akty prawne regulują problematykę CRS?

Jakie akty prawne regulują problematykę CRS?– wielostronne porozumienie właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (ang. Multilateral Competent Authority Agreement)

Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG, zmieniona dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 roku

Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Akty prawne regulujące CRS

Które państwa podlegają procedurze CRS?

Współpraca w ramach CRS obejmuje wymianę informacji z tzw. państwami uczestniczącymi, z którymi Polska zawarła stosowne porozumienie. Stanowi ono podstawę do automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Państwa uczestniczące– inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej

– inne niż USA państwo lub terytorium, z którym Polska zawarła porozumienie, które stanowi podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych

– inne niż USA państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie, które stanowi podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską
Państwa uczestniczące objęte współpracą w ramach CRS

Minister właściwy do spraw finansów publicznych publikuje oraz dokonuje bieżącej aktualizacji listy państw uczestniczących. Lista ma charakter informacyjny.

Common Reporting Standard

Kto podlega raportowaniu w ramach Common Reporting Standard?

Raportowani do Ministerstwa Finansów będą wyłącznie rezydenci krajów, którzy przystąpili do CRS (państwa uczestniczące). Zgodnie z przepisami, przez „osobę raportowaną” rozumie się osobę z państwa uczestniczącego oraz osobę z państwa trzeciego inną niż:

  1. spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
  2. spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,
  3. podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,
  4. instytucja finansowa.

Jakie obowiązki spoczywają na raportujących instytucjach finansowych?

Raportujące instytucje finansowe mają obowiązek:

  1. stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych,
  2. rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności,
  3. gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów.

Czym jest rezydencja podatkowa i jak bezpiecznie przeprowadzić jej zmianę? Odpowiedzi poznasz w tym artykule

Common Reporting Standard

Jakie dane powinna zawierać informacja o rachunkach raportowanych w ramach CRS?

Dane, które powinna zawierać informacja o rachunkach raportowanych– imię i nazwisko
– aktualny adres miejsca zamieszkania
– państwo rezydencji
– numer identyfikacji podatnika (TIN) dla każdego państwa rezydencji
– data i miejsce urodzenia
– numer rachunku
– saldo/wartość rachunku
– numer i seria dowodu tożsamości
Dane w informacji o rachunkach raportowania

Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków związanych z Common Reporting Standard?

Niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami może być przedmiotem kary administracyjnej, jak również jest penalizowane na gruncie Kodeksu karno-skarbowego.

Common Reporting Standard

Common Reporting Standard – podsumowanie

Common Reporting Standard to standard wymiany informacji podatkowych między państwami, mający na celu ochronę integralności systemów podatkowych i walkę z unikaniem opodatkowania. Wdrażanie CRS regulowane jest przez liczne akty prawne. Procedura CRS obejmuje wymianę informacji finansowych między tzw. państwami uczestniczącymi, co stanowi podstawę automatycznej wymiany danych podatkowych. Informacje o rachunkach raportowanych muszą zawierać szereg danych, włączając imię, adres, numer rachunku i saldo. Niedopełnienie obowiązków związanych z CRS grozi sankcjami administracyjnymi lub karą na mocy Kodeksu karno-skarbowego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat: Common Reporting Standard

Jakie państwa uczestniczą w procedurze CRS?

Państwa uczestniczące to te, które podpisały wielostronne porozumienie o wymianie informacji finansowych, takie jak większość państw Unii Europejskiej i inne kraje należące do OECD.

Jakie instytucje finansowe podlegają raportowaniu w ramach Common Reporting Standard?

Instytucje finansowe, takie jak banki, firmy inwestycyjne, fundusze oraz inne podmioty oferujące usługi finansowe, są zobowiązane do raportowania informacji o rachunkach finansowych w ramach CRS.

Jakie są obowiązki raportujących instytucji finansowych?

Instytucje finansowe mają obowiązek stosować procedury należytej staranności, rejestrować czynności podejmowane w ramach tych procedur, gromadzić wymaganą dokumentację oraz raportować informacje finansowe zgodnie z wymogami CRS.

Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z Common Reporting Standard?

Niedopełnienie obowiązków związanych z CRS może skutkować nałożeniem kar administracyjnych oraz sankcji karno-skarbowych, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej wymiany informacji podatkowych z innymi państwami.

Jakie dane muszą być zawarte w informacji o rachunkach raportowanych w ramach Common Reporting Standard?

Informacje o rachunkach raportowanych w ramach Common Reporting Standard muszą zawierać między innymi imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatnika, dane rachunku oraz saldo lub wartość rachunku.

Czym jest wielostronne porozumienie MCAA w kontekście Common Reporting Standard?

Wielostronne porozumienie MCAA stanowi ramy dla międzynarodowej wymiany informacji podatkowych między państwami uczestniczącymi w Common Reporting Standard.

Kto podlega automatycznej wymianie informacji podatkowych na podstawie Common Reporting Standard?

Osoby i podmioty posiadające rachunki finansowe w instytucjach finansowych, które podlegają raportowaniu w ramach Common Reporting Standard, podlegają automatycznej wymianie informacji podatkowych.

Jakie są korzyści płynące z wdrożenia procedury CRS?

Wdrożenie procedury CRS przyczynia się do zwiększenia przejrzystości finansowej, walki z unikaniem opodatkowania oraz wspiera wysiłki państw w zwalczaniu oszustw podatkowych.

Czy moje dane będą bezpieczne w ramach procedury CRS?

Procedura CRS przewiduje wysokie standardy bezpieczeństwa danych, aby zapewnić poufność i ochronę danych osobowych oraz finansowych.

Jak Ministerstwo Finansów kontroluje przestrzeganie procedury CRS?

Ministerstwo Finansów monitoruje przestrzeganie procedury CRS poprzez audyty, kontrole oraz wymianę informacji z innymi państwami uczestniczącymi w CRS, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami procedury.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców