Jakie korzyści przynosi opinia zabezpieczająca KAS?

Jakie korzyści przynosi opinia zabezpieczająca KAS?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Opinia zabezpieczająca KAS może pomóc Ci uniknąć konsekwencji wynikających z błędnej interpretacji przepisów podatkowych. Jak o nią wystąpić? Ile kosztuje? Na te i inne pytania związane z podatkową opinią zabezpieczającą odpowiadamy w artykule poniżej. Zapraszamy do lektury!

Co to jest podatkowa opinia zabezpieczająca?

Podatkowa opinia zabezpieczająca to oficjalne pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zawiera ono szczegółowy opis konkretnej czynności, o którą pytał podatnik, oraz ocenę prawną tej czynności. Ocena ta skupia się na przepisach dotyczących:

Na podstawie opinii zabezpieczającej KAS podatnik uzyska informacje o tym, czy jego działania mające wpływ na wysokość podatku nie zostaną zakwalifikowane przez organy podatkowe jako próba uniknięcia lub obniżenia należnego podatku.

Korzyści z uzyskania opinii zabezpieczającej KAS

Uzyskanie podatkowej opinii zabezpieczającej może przynieść wiele korzyści dla podatnika. Gwarantuje m.in.:

 • pewność i bezpieczeństwo – opinia zabezpieczająca KAS chroni przed negatywnymi konsekwencjami błędnej interpretacji przepisów podatkowych,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – dzięki niej można uniknąć ryzyka sporów z organami podatkowymi, a co za tym idzie długotrwałych i kosztownych postępowań,
 • efektywne planowanie strategii podatkowej – podatkowa opinia zabezpieczająca pozwala na świadome i efektywne planowanie działań.
opinia zabezpieczająca KAS

Postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej KAS

Procedura uzyskiwania opinii zabezpieczającej jest uregulowana w ustawie Ordynacja podatkowa. Z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej KAS może wystąpić każdy zainteresowany (podatnik, doradca podatkowy itp.). Należy go złożyć do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego (US).

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej KAS można złożyć w odniesieniu do czynności:

 • planowanej, tj. przed rozpoczęciem danej czynności, aby uzyskać pewność co do jej zgodności z prawem podatkowym,
 • rozpoczętej, tj. w trakcie realizacji danej czynności, aby rozwiać wątpliwości co do jej legalności,
 • dokonanej – już po zakończeniu danej czynności, aby uzyskać ochronę przed zakwalifikowaniem jej jako unikania lub uchylania się od opodatkowania.

Jakie korzyści przynoszą interpretacje podatkowe? Wyjaśniamy w tym artykule

Co powinien zawierać wniosek o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej KAS?

We wniosku o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej należy m.in.:

 • wskazać dane identyfikujące wnioskodawcę, np. numer PESEL, NIP, nazwę firmy,
 • określić podmioty dokonujące czynności, np. numer NIP wszystkich podmiotów,
 • szczegółowo opisać stan faktyczny i prawny sprawy, m.in. określenie rodzaju czynności (np. sprzedaż, umowa, darowizna), wartości przedmiotu czynności, datę dokonania czynności,
 • opisać istniejących powiązań kapitałowych, osobowych lub funkcyjnych
 • przedstawić wyjaśnienia dotyczące NSP (Nierozstrzygniętego Stanowiska Podatkowego),
 • wskazać cele czynności podatkowej określonej we wniosku wraz z jej uzasadnieniem ekonomicznym lub gospodarczym,
 • określić skutki podatkowe czynności (m.in. korzyści podatkowych, w tym także choćby pośrednio możliwe do uzyskania),
 • przedstawić indywidualne stanowisko w sprawie.

Do wniosku można załączyć dokumentację dotyczącą czynności obejmującej wniosek (m.in. oryginały lub kopie umowy).

Opłaty za wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej KAS

Postępowanie o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej jest odpłatne. Wnioskodawca powinien zapłacić opłatę od wniosku w kwocie 20 000 zł. Należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Gdy wnioskodawców jest więcej, opłata od wniosku zwiększa się o 500 zł od piątego i każdego następnego zainteresowanego.

Nienależnie uiszczona opłata od wniosku o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej podlega zwrotowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej.

opinia zabezpieczająca KAS

Termin na rozpoznanie wniosku o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej KAS

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien być rozpoznany przez Szefa KAS bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin na wydanie opinii wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedłużenie terminu jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, np. gdy sprawa jest złożona lub konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego. Termin można przedłużyć maksymalnie o 9 miesięcy.

Na czym polega kontrola podatkowa i jak się do niej przygotować? Dowiesz się tutaj

Sposób rozpoznania wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej KAS

Szef KAS, w ramach postępowania o wydanie opinii zabezpieczającej, może:

 1. Wydać podatkową opinię zabezpieczającą, gdy wystąpią warunki wskazane w ustawie Ordynacja podatkowa.
 2. Wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku, jeśli:
 3. wniosek o opinię zabezpieczającą nie spełnia wymogów formalnych,
 4. termin na usunięcie braków formalnych wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
 5. wezwanie zawiera pouczenie, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Zwrócić się do wnioskodawcy o wyjaśnienie wątpliwości co do danych zawartych we wniosku. Może to nastąpić w formie:
 7. w formie pisemnej lub
 8. ustnej.
 9. Odmówić wydania opinii zabezpieczającej – wtedy Szef KAS informuje wnioskodawcę:
 10. o tym, że do konkretnego stanu faktycznego może mieć zastosowanie art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej,
 11. o prawie do złożenia skargi do sądu administracyjnego.
opinia zabezpieczająca KAS

Udostępnienie podatkowej opinii zabezpieczającej

Informacje, na podstawie wydanej podatkowej opinii zabezpieczającej lub odmowie jej wydania, podlegają niezwłocznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Informacja jest dostępna na stronie właściwego urzędu obsługującego Ministra właściwego ds. Finansów Publicznych. Treść informacji podlega anonimizacji. Oznacza to, że nie może zawierać danych identyfikujących lub pozwalających na zidentyfikowanie wnioskodawcy lub innych podmiotów wskazanych w treści opinii.

Informacja zawiera w szczególności:

 • zwięzły opis poddanej pod opinię czynności,
 • wyjaśnienie powodów podjętego rozstrzygnięcia.

Publikacja informacji w BIP ma na celu zapewnienie przejrzystości działania organów podatkowych oraz ułatwienie podatnikom zapoznania się z interpretacją przepisów prawa podatkowego w konkretnych przypadkach.

Opinia zabezpieczająca KAS. Podsumowanie

Opinia zabezpieczająca KAS to niezwykle cenne narzędzie dla każdego podatnika, który chce uniknąć negatywnych konsekwencji błędnej interpretacji przepisów podatkowych. Procedura jej uzyskania jest sformalizowana, ale stosunkowo prosta. Znajomość zasad postępowania o wydania opinii zabezpieczającej może pomóc świadomie zinterpretować przepisy podatkowe.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Opinia zabezpieczająca KAS

Kto może złożyć wniosek o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej KAS?

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej KAS może złożyć każdy podatnik, w tym osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także podmiot, który nie jest podatnikiem, jeżeli złoży wniosek o dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

Jaki jest koszt wydania opinii zabezpieczającej KAS?

Opłata za wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej wynosi 20 000 zł. W przypadku wspólnego wniosku zainteresowanych opłata ulega zwiększeniu o
5 000 zł od piątego i każdego kolejnego zainteresowanego.

Jaki jest termin na rozpoznanie wniosku o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej KAS?

Szef KAS powinien wydać podatkową opinię zabezpieczającą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jakie są rodzaje opinii zabezpieczających?

Wyróżnia się dwa rodzaje opinii zabezpieczających:
Opinia ogólna – dotyczy zdarzenia przyszłego, które nie zostało jeszcze dokonane.
Opinia indywidualna – dotyczy zdarzenia, które już zostało dokonane.

Jakie są korzyści z posiadania opinii zabezpieczającej KAS?

Opinia zabezpieczająca zapewnia podatnikowi szereg korzyści, m.in.:
– ochronę przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
– pewność i bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej.
– możliwość efektywnego planowania strategii podatkowej.
– oszczędność czasu i pieniędzy.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat opinii zabezpieczających?

Więcej informacji na temat opinii zabezpieczających można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców