Średnie wynagrodzenie 2023

Średnie wynagrodzenie 2023
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Średnie wynagrodzenie 2023 znajdowało się na wysokim poziomie. Od czego zależy jego kształt i jakie są prognozy na 2024 rok? Odpowiadamy!

Co to jest średnie wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie to miara statystyczna, która określa średnią wysokość wynagrodzeń brutto w danym:

 • sektorze,
 • województwie,
 • grupie zawodowej,
 • całej gospodarce narodowej.

Kto ogłasza wysokość średniego wynagrodzenia?

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w Polsce ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Informacje te są publikowane w formie komunikatu w Monitorze Polskim, a także na stronie internetowej GUS.

Przeciętne wynagrodzenie jest obliczane na podstawie danych zebranych od firm zatrudniających co najmniej 10 osób. GUS publikuje dane o przeciętnym wynagrodzeniu w różnych ujęciach, m.in. według:

 • sektorów gospodarki: np. przemysł, handel, usługi.
 • województw: np. mazowieckie, łódzkie,
 • grup zawodowych: np. lekarze, nauczyciele, informatycy.
Średnie wynagrodzenie 2023
Średnie wynagrodzenie 2023

Znaczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2023

Przeciętne wynagrodzenie jest ważnym wskaźnikiem:

 • dla osób poszukujących pracy – pozwala ocenić, jakiego wynagrodzenia mogą oczekiwać na danym stanowisku,
 • dla pracodawców – pomaga ustalić konkurencyjne wynagrodzenia dla swoich pracowników,
 • dla rządu – jest to jeden z czynników, który brany jest pod uwagę przy kształtowaniu polityki gospodarczej.

Czynniki wpływające na wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2023

Na wysokość przeciętnego wynagrodzenia mogą mieć wpływ różne czynniki, takie jak:

 • sytuacja makroekonomiczna – w okresach wzrostu gospodarczego przeciętne wynagrodzenia zazwyczaj rosną, a w okresach recesji spadają,
 • inflacja – wzrost inflacji powoduje spadek realnej wartości wynagrodzeń,
 • stopa bezrobocia – wysoka stopa bezrobocia może powodować presję na obniżanie wynagrodzeń,
 • zmiany w strukturze zatrudnienia, np. wzrost zatrudnienia w nisko płatnych sektorach może obniżyć przeciętne wynagrodzenie.

Średnie wynagrodzenie 2023 w gospodarce narodowej

Wynagrodzenie w gospodarce narodowej to średnia płaca brutto, wypłacana pracownikom w danym kraju lub sektorze, w określonym czasie (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Oblicza się je na podstawie danych statystycznych zebranych od różnych podmiotów, takich jak firmy, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe.

Przeciętne miesięcznie wynagrodzenie 2023 w gospodarce narodowej wyniosło 7155,48 zł.

Na przestrzeni 2019-2023 kształtowało się następująco:

RokKwota
20194918,17 zł.
20205167,47 zł
20215662,53 zł
20226346,15 zł.
20237155,48 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w latach 2019-2023

Wzrost w poszczególnych latach wyglądał następująco:

OkresKwotaWzrost procentowy
2019-20204 918,17 zł -> 5 167,47 zł5,07%
2020-20215 167,47 zł -> 5 662,53 zł9,58%
2021-20225 662,53 zł -> 6 346,15 zł12,07%
2022-20236 346,15 zł -> 7 155,48 zł12,72%
Procentowy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w latach 2019-2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2023 w sektorze przedsiębiorstw

Sektor przedsiębiorstw to część gospodarki narodowej. Dane obejmują wybrane sektory, w których zatrudnionych jest co najmniej 10 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in.:

 • przetwórstwa przemysłowego,
 • wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • gospodarowania ściekami i odpadami,
 • działalności związanej z rekultywacją,
 • budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego,
 • naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

Dane nie obejmują m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw jest ważne z kilku powodów. To m.in.:

 • wskaźnik kondycji gospodarki,
 • punkt odniesienia dla negocjacji płacowych,
 • czynnik wpływający na inflację,
 • wskaźnik poziomu życia.
Średnie wynagrodzenie 2023
Średnie wynagrodzenie 2023

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2023 w sektorze przedsiębiorstw

W 2023 roku zaobserwowaliśmy wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 11,88% w porównaniu do 2022 roku. Chociaż tempo wzrostu jest imponujące, to jednak rok wcześniej odnotowano jeszcze wyższą dynamikę – w 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 12,97% w stosunku do 2021 roku. Oznacza to, że tempo wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku w porównaniu z 2022 rokiem.

RokKwota
20195169,06 zł
20205411,45 zł
20215889,84 zł
20226653,67 zł
20237444,39 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w latach 2019 – 2023

Wzrost w poszczególnych latach wyglądał następująco:

OkresKwotaWzrost procentowy
2019-20205169,06 zł -> 5411,45 zł4,67%
2020-20215411,45 zł -> 5889,84 zł8,84%
2021-20225889,84 zł -> 6653,67 zł12,97%
2022-20236653,67 zł -> 7444,39 zł11,88%
Procentowy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w latach 2019 – 2023

Ile wynosi płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdzisz tutaj

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku to średnia arytmetyczna wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników zatrudnionych w firmach, które nie nastawiają się na osiąganie zysku. Do sektora bez zysku zaliczamy m.in.:

 • fundacje, stowarzyszenia, itp.
 • jednostki budżetowe – urzędy administracji rządowej i samorządowej, szkoły, szpitale, itp.
 • przedsiębiorstwa państwowe – spółki Skarbu Państwa, itp.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze bez zysku jest zazwyczaj niższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Wynika to z kilku czynników, m.in. ze specyfiki działalności.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku w 2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku w 2023 roku również wzrosło o 11,88% w porównaniu  do 2022 roku. Wskazuje to na porównywalną dynamikę wzrostu jak w przypadku przeciętnego wynagrodzenia 2023.

Na przestrzeni 5 lat szczyt wzrostu przypadał na 2022 rok. Wtedy przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wzrosło o 12,97%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku w latach 2019-2023 kształtowało się następująco:

RokKwota
20195 167,98 zł
20205 410,45 zł
20215 888,80 zł
20226 652,73 zł
20237 443,28 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku w latach 2019-2023

Wzrost w poszczególnych latach wyglądał następująco:

OkresKwotaWzrost procentowy
2019-20205 167,98 zł -> 5 410,45 zł4,67%
2020-20215 410,45 zł -> 5 888,80 zł8,84%
2021-20225 888,80 zł -> 6 652,73 zł12,97%
2022-20236 652,73 zł -> 7 443,28 zł11,88%
Procentowy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku w latach 2019-2023
Średnie wynagrodzenie 2023
Średnie wynagrodzenie 2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2023. Podsumowanie

Przyszłość płac w Polsce rysuje się obiecująco. To oznacza, że Polacy mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że tempo wzrostu płac może się różnić w zależności od sektora i regionu. Warto śledzić trendy na rynku pracy, aby móc odpowiednio przygotować się do negocjacji płacowych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Średnie wynagrodzenie 2023

Jakie jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2023 w Polsce?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2023 w Polsce w gospodarce narodowej wyniosło 7155,48 zł.

Jak wypada to na tle innych krajów Europy?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2023 w Polsce jest nadal niższe niż w większości krajów Europy Zachodniej. Na przykład w Niemczech wynosi ono około 4 300 euro, a we Francji około 3 300 euro.

Co to jest mediana wynagrodzeń?

Mediana wynagrodzeń to taka wartość, która dzieli populację na dwie równe części: połowa osób zarabia więcej, a druga połowa mniej. Mediana jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem niż średnia, ponieważ nie jest tak podatna na wpływ wartości ekstremalnych.

Jaka jest mediana wynagrodzeń w Polsce w 2023 roku?

Mediana wynagrodzeń brutto w Polsce w 2023 roku wyniosła 5 700 zł. Oznacza to, że połowa Polaków zarabia więcej niż 5 700 zł, a druga połowa mniej.

Jakie czynniki wpływają na wysokość wynagrodzenia?

Na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, m.in.:
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Stanowisko pracy
Branża
Region

Jakie są prognozy wzrostu płac w Polsce na 2024 rok?

Eksperci przewidują, że płace w Polsce będą nadal rosnąć w 2024 roku. Prognozowany wzrost wynosi około 10%.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w Polsce?

Więcej informacji o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce można znaleźć na stronach internetowych:
Głównego Urzędu Statystycznego
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców