Zwrot VAT-u

Zwrot VAT-u
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Zwrot VAT-u zainteresuje głównie przedsiębiorców. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, znajdzie poniżej niezbędne informacje dotyczące zwrotu podatku VAT: jak działa, jakie terminy obowiązują, kiedy może nastąpić i wiele innych.

Zwrot VAT-u – kiedy może nastąpić?

Podatnikami podatku VAT są zarówno przedsiębiorcy, jak i kupujący.

Prowadzący działalność gospodarczą ponoszą podatek:

 • z tytułu zakupów (naliczony),
 • z tytułu prowadzonej działalności usługowej lub handlowej (należny).

Mają oni obowiązek prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, na podstawie których rozliczają się miesięcznie lub kwartalnie. W ramach rozliczenia są zobowiązani sporządzić plik JPK_V7, w którym wykazują podatek należny i naliczony.

W sytuacji, gdy podatek należny z tytułu prowadzonej działalności jest wyższy niż podatek naliczony od zakupów czy kosztów, przedsiębiorca musi zapłacić różnicę do 25. dnia każdego miesiąca kończącego okres rozliczeniowy.

Jeśli zaś podatek naliczony jest wyższy niż należny, wówczas podmiot gospodarczy może przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy lub zadeklarować chęć zwrotu nadwyżki podatku VAT.

Zwrot VAT-u dla przedsiębiorcy następuje wyłącznie wtedy, gdy jest on powiązany z prowadzoną działalnością.

Zwrot VAT-u – jaką ma podstawę prawną?

Instytucja zwrotu podatku VAT została ściśle określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Jak wynika z przepisów, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwrot VAT-u przysługuje więc:

 • osobom prawnym,
 • jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej,
 • osobom fizycznym wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na jej cel lub rezultat.

Jak wspomniano powyżej, podatnik może uzyskać zwrot podatku na dwa sposoby:

 1. zwrot na rachunek VAT,
 2. zwrot na rachunek rozliczeniowy.

Zwrot VAT-u nie może być podzielony – musi zostać dokonany wyłącznie na jeden z wyżej wymienionych rachunków, który należy wskazać w deklaracji.

zwrot VAT-u

Zwrot VAT-u – kiedy może zostać zweryfikowany?

Naczelnik urzędu skarbowego może zażądać weryfikacji zwrotu podatku VAT.

Weryfikacji dokonuje się w ramach:

 • czynności sprawdzających,
 • kontroli podatkowej,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • postępowania podatkowego.

Jeżeli przeprowadzone czynności wykażą zasadność zwrotu podatku VAT, to urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami.

Gubisz się w przepisach podatkowych?

Nie trać swojego cennego czasu przedsiębiorcy i zwróć się do naszych specjalistów. Wskażą Ci konkretne rozwiązania, które pomogą Ci się uchronić przed konsekwencjami związanymi z niedopilnowaniem terminów i limitów podatkowych. Umów się już dziś na konsultację!

Zwrot VAT-u – jaki jest termin na jego dokonanie?

Jak wynika z przepisów, termin zwrotu podatku VAT dotyczy trzech okresów.

Termin zwrotu podatku VAT
Termin 60-dniowyTermin 180-dniowyTermin 25-dniowy
Jest to termin podstawowy, który liczy się od dnia złożenia deklaracji podatku VAT. Nie ma znaczenia czy zwrot podatku VAT dotyczy towarów, usług, czy prowadzonej działalności poza terytorium Polski. W razie wątpliwości organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT w celu ich wyjaśnienia. Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT następuje zawsze w formie postanowienia. Od dnia 1 lipca 2024 roku zwrot podatku VAT w terminie 60 dni zostanie zastąpiony zwrotem w terminie 40-dniowym.Jest to termin, który również liczy się od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Przedłużenie terminu następuje wtedy, gdy podatnik nie wykaże podatku należnego, a jedynie naliczony w formie zakupów firmowych. Wówczas urząd skarbowy ma prawo wydłużyć termin zwrotu podatku VAT do 180 dni.Jest to tryb przyspieszony, który również liczy się od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Podatnik ma prawo do przyspieszonego terminu zwrotu podatku na warunkach określonych w przepisach.
Terminy zwrotu podatku VAT
zwrot VAT-u

Zwrot VAT-u – kiedy następuje w trybie przyspieszonym?

Zgodnie z przepisami, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, faktur, innych niż wymienione powyżej, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł, jak również dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji i zostały przez podatnika zapłacone,
 2. importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 3. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 4. podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności,
 5. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Niedopełnienie wyżej wymienionych warunków również uniemożliwia skorzystanie z trybu przyspieszonego zwrotu podatku.

zwrot VAT-u

Zwrot VAT-u – kiedy urząd skarbowy może odmówić?

Organ podatkowy może odmówić zwrotu VAT-u w trybie przyspieszonym w przypadku nieopłaconych faktur firmowych.

Faktury stanowiące podstawę odliczenia podatku VAT muszą być uregulowane gotówką lub przelewem bankowym. Zapłata należności może nastąpić przez kredytowanie inwestycji, jak również w formie kompensaty.

Zwrot VAT-u – podsumowanie

Zwrot VAT-u przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest nadwyżka wynikająca z tytułu prowadzonej działalności. Nadwyżkę podatku można przenieść również na kolejny okres rozliczeniowy.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Zwrot VAT-u

Co to jest zwrot VAT-u?

Zwrot VAT-u to proces odzyskiwania nadpłaconego podatku od towarów i usług przez przedsiębiorców.

Kto może ubiegać się o zwrot VAT-u?

O zwrot VAT-u mogą ubiegać się podatnicy podatku VAT, w tym przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Jakie dokumenty są potrzebne do zwrotu podatku VAT?

Do zwrotu podatku VAT potrzebne są faktury zakupowe, deklaracje VAT oraz inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Jakie są terminy składania wniosków o zwrot VAT-u?

Terminy składania wniosków o zwrot VAT-u zależą od przepisów krajowych, ale zazwyczaj są to terminy kwartalne lub roczne.

Co zrobić, jeśli urząd skarbowy opóźnia zwrot VAT-u?

W przypadku opóźnień warto skontaktować się bezpośrednio z urzędem skarbowym lub skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.

Czy mogę ubiegać się o zwrot VAT-u za zakupy za granicą?

Tak, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot VAT-u za zakupy dokonane w krajach Unii Europejskiej, jednak procedura może się różnić w zależności od kraju.

Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy zwrotu VAT-u?

Najczęstsze przyczyny to brak wymaganych dokumentów, błędy w deklaracjach podatkowych lub nieuzasadnione wydatki.

Czy mogę skorzystać z pomocy doradcy podatkowego przy zwrocie VAT?

Tak, skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego może ułatwić proces i zminimalizować ryzyko błędów.

Czy zwrot VAT-u wpływa na płynność finansową firmy?

Tak, szybki i sprawny zwrot VAT może znacząco poprawić płynność finansową firmy, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak długo trwa proces zwrotu podatku VAT?

Czas oczekiwania na zwrot VAT zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od skomplikowania sprawy i terminu składania wniosku.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców