Księgowość dla agencji pracy tymczasowej – o czym trzeba pamiętać?

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej – o czym trzeba pamiętać?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Agencje pracy tymczasowej odgrywają ważną rolę na rynku pracy, pomagając pracownikom znaleźć tymczasowe zatrudnienie, a firmom – szybko uzupełnić braki kadrowe. Agencje takie muszą być prowadzone zgodnie z szeregiem zasad i wymagań prawnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zabezpieczenie praw pracowników.

W tym artykule przedstawimy najważniejsze zasady działalności agencji pracy tymczasowej. Jeśli interesuje Cię księgowość dla agencji pracy tymczasowej skontaktuj się z nami.

Sprawdź cennik biura rachunkowego.

księgowość agencji pracy tymczasowej

Praca tymczasowa – korzyści dla pracodawców i pracowników

Praca tymczasowa staje się coraz popularniejsza jako odpowiedź na różne potrzeby w firmach, takich jak zamrożenie etatów, wzrost zapotrzebowania na produkty lub usługi, potrzeba określonych kompetencji na czas trwania projektów oraz w przypadku długotrwałych nieobecności pracowników etatowych. W związku z tym firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie pracowników tymczasowych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Korzyści dla pracodawców:

 • Elastyczność – pracodawcy mogą korzystać z pracowników tymczasowych w przypadku szczytów sezonowych, projektów tymczasowych, zastępstw za pracowników, którzy przebywają na urlopie lub zwolniono ich z pracy.
 • Brak konieczności długotrwałych zobowiązań – zatrudnienie pracowników tymczasowych pozwala pracodawcom uniknąć zobowiązań związanych z długotrwałym zatrudnieniem i minimalizować ryzyko utraty wydatków związanych z zakończeniem zatrudnienia.
 • Oszczędność czasu – wypożyczanie pracowników tymczasowych z agencji pracy tymczasowej jest łatwiejsze i szybsze niż przeprowadzenie całego procesu rekrutacji, który wymaga wiele czasu i zasobów.
 • Minimalny koszt szkolenia – pracownicy tymczasowi zazwyczaj mają już wymagane kwalifikacje, dzięki czemu pracodawcy mogą oszczędzić koszty szkolenia.

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę naszego działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Korzyści dla pracowników:

 • Elastyczność – praca tymczasowa daje pracownikom możliwość dostosowania swojego harmonogramu pracy do swoich potrzeb. Mogą decydować o tym, ile godzin chcą pracować i w jakich dniach.
 • Szybki dostęp do pracy – agencje pracy tymczasowej zwykle poszukują pracowników tymczasowych dla swoich klientów, co oznacza, że ​​pracownicy tymczasowi mogą szybko znaleźć pracę bez konieczności przeprowadzania długiego procesu rekrutacyjnego.
 • Rozwój umiejętności – pracownicy tymczasowi zazwyczaj pracują w różnych miejscach i dla różnych pracodawców, co pozwala im zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe.
 • Korzystne wynagrodzenie – praca tymczasowa może zapewnić pracownikom wyższe wynagrodzenie niż w przypadku pracy na etacie.

Dowiedz się ile kosztuje księgowość spółki z o.o.

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Rejestracja

Działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej reguluje ustawa o prawie przedsiębiorców. Aby prowadzić taką działalność, konieczne jest zarejestrowanie agencji zatrudnienia w rejestrze prowadzonym przez marszałków województw.

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy, a razem z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie i dowód dokonania opłaty. Marszałek województwa wydaje certyfikat potwierdzający wpis do rejestru, który umożliwia prowadzenie działalności agencji zatrudnienia. Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia.

Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy posiadają uprawnienia i prowadzą legalnie działalność w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego lub doradztwa personalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie muszą dokonywać wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w Polsce.

Jednak przed rozpoczęciem działalności na terenie Polski powinni złożyć zawiadomienie do marszałka województwa, właściwego dla miejsca świadczenia usług, na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Sprawdź jakie korzyści oferuje firma w USA

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – podstawowe zasady i regulacje

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Obowiązki agencji wobec pracowników tymczasowych

Przepisy ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wyznaczają zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej oraz określają obowiązki agencji i pracodawcy, którzy korzystają z pracy tych pracowników. W przypadkach nie objętych ustawą, stosuje się zasady Kodeksu pracy i innych regulacji dotyczących pracodawcy i pracownika.

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Pozostałe obowiązki agencji

W ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę lub w przypadku zmiany pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi tymczasowemu informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej. Powinny one zawierać adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dni i godziny, w których można się skontaktować z agencją.

Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik są zobowiązani do pisemnego ustalenia uzgodnień, które powinny zostać przekazane pracownikowi tymczasowemu.

Pracownik tymczasowy musi zostać poinformowany na piśmie o obligatoryjnych obowiązkach pracodawcy użytkownika dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdź nasz przewodnik po uldze IP BOX

Pracodawca ma obowiązek prawidłowego naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń pracownikowi tymczasowemu.

Pracownik tymczasowy musi mieć odpowiedni rodzaj umowy z pracodawcą – umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.

Pracodawca musi przestrzegać limitu wykonywania pracy tymczasowej przez jednego pracownika na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.

Pracodawca musi naprawić szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego pracodawcy użytkownikowi zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Jeśli pracodawca użytkownik nie przejmuje obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, agencja pracy tymczasowej musi je wykonywać względem pracownika tymczasowego.

Pracodawca musi prowadzić dokumentację dotyczącą stosunku pracy, w tym akta osobowe, ale nie ewidencji czasu pracy.

Po zakończeniu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pracownik tymczasowy ma prawo otrzymać odpowiednie dokumenty.

agencja pracy tymczasowej - księgowość

Z kolei obowiązki pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego to:

 • Zapoznanie pracownika tymczasowego z zakresem jego obowiązków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku.
 • Zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym dostarczenie odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, napojów i posiłków profilaktycznych oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego.
 • Udzielenie pracownikowi tymczasowemu urlopu wypoczynkowego w uzgodnionym terminie.
 • Udostępnienie pracownikowi tymczasowemu pomieszczeń socjalnych na takich samych warunkach jak własnym pracownikom.
 • Informowanie pracownika tymczasowego o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników.
 • Przestrzeganie zasady równego traktowania i niedyskryminacji pracownika tymczasowego w zatrudnieniu i w zakresie szkoleń, z wyjątkiem pracownika tymczasowego wykonującego pracę do 6 tygodni na rzecz pracodawcy użytkownika w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Prawa pracowników tymczasowych

Podczas pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, pracownik tymczasowy musi być traktowany w sposób równorzędny z pracownikami zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia. W przypadku naruszenia zasady równego traktowania przez pracodawcę użytkownika pracownik tymczasowy ma prawo do dochodzenia odszkodowania od agencji pracy tymczasowej, którą reprezentuje, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Agencja pracy tymczasowej ma prawo żądania od pracodawcy użytkownika zwrotu równowartości odszkodowania wypłaconego pracownikowi tymczasowemu. Jest to ważne dla zapewnienia równego traktowania pracowników tymczasowych i ochrony ich praw w miejscu pracy.

Sprawdź czym są ceny transferowe

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Obowiązki informowania pracodawców i pracowników

Pracodawca, który zatrudnia pracownika tymczasowego, musi dostarczyć agencji pracy tymczasowej informacji na piśmie dotyczących kilku kwestii. Po pierwsze, należy podać informację o wynagrodzeniu, jakie przysługuje pracownikowi tymczasowemu za wykonywaną pracę oraz wewnętrznych regulacjach pracodawcy dotyczących wynagradzania.

W przypadku pracy zmianowej pracodawca musi również poinformować agencję pracy tymczasowej o zasadach dotyczących przerw w pracy, przechodzenia między zmianami oraz innych składnikach wynagrodzenia lub świadczeń pieniężnych lub rzeczowych. Jeśli w trakcie wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego zmieniają się wewnętrzne regulacje dotyczące wynagradzania, pracodawca musi również przekazać agencji te informacje na piśmie.

Ponadto, pracodawca musi również przekazać agencji na piśmie informacje o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy, które będą obowiązywać pracownika tymczasowego. Pracodawca musi również potwierdzić na piśmie, że nie korzysta z pracy pracownika tymczasowego w miejsce innego pracownika, którego stosunek pracy zakończył się z przyczyn niezwiązanych z pracownikami w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed datą rozpoczęcia pracy tymczasowej.

Jeśli pracodawca zamierza zakończyć umowę z pracownikiem tymczasowym przed upływem terminu wykonywania pracy tymczasowej, musi również przekazać agencji informację na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia pracy tymczasowej.

W przypadku faktycznego zaprzestania pracy przez pracownika tymczasowego, pracodawca musi natychmiastowo powiadomić agencję o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego. Pracodawca musi również przekazać agencji na piśmie informacje o rodzaju przewinienia, którego dopuścił się pracownik tymczasowy, oraz o kary porządkowej, jaką powinna nałożyć agencja pracy tymczasowej.

Zasady działalności agencji pracy tymczasowej – dokumentacja i prowadzenie ewidencji

Jako pracodawca użytkownik masz obowiązek utrzymywania rejestru osób wykonujących pracę tymczasową. Ten rejestr musi zawierać informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia pracy tymczasowej, która została wykonana w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Należy przechowywać ten dokument przez okres 36 miesięcy od zakończenia wykonywania pracy tymczasowej. Rejestr może być prowadzony w postaci papierowej lub elektronicznej i powinien być prowadzony oddzielnie dla każdej osoby wykonującej pracę tymczasową.

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej

Jeśli agencja pracy tymczasowej lub jej przedstawiciel skieruje pracownika tymczasowego do pracy, która jest szczególnie niebezpieczna, na stanowisku, na którym pracownik pracodawcy użytkownika uczestniczy w strajku, lub jeśli pracownik tymczasowy ma wykonywać pracę tego samego rodzaju co pracownik pracodawcy użytkownika, z którym niedawno zakończył stosunek pracy z powodów niezwiązanych z pracownikami, a taka praca ma być wykonywana w dowolnej jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika w gminie, gdzie znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik, a wymaga ona posiadania broni palnej lub przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, to agencja ta lub jej przedstawiciel popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Ponadto, jeśli pracownik tymczasowy pracuje dla jednego pracodawcy użytkownika przez łącznie ponad 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy lub przez ponad 36 miesięcy i wykonuje w sposób ciągły zadania, które należą do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę użytkownika, to agencja pracy tymczasowej lub jej przedstawiciel także popełnia wykroczenie.

Pomożemy Ci w zadbaniu o wymagania prawne związane z prowadzeniem agencji pracy

Prowadzenie agencji pracy tymczasowej to szereg zobowiązań, za których przeoczenie grożą poważne konsekwencje. Zdaj się na pomoc profesjonalistów, którzy zatroszczą  się o to, żeby w Twojej agencji niezbędne formalności prawne były spełnione.

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Kontrola agencji i egzekwowanie przepisów

Agencje pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownicy muszą przestrzegać prawa, które określają ich obowiązki wobec zatrudnionych pracowników. Inspekcja pracy monitoruje, czy agencje pracy i pracodawcy użytkownicy wykonują swoje obowiązki wobec osób zatrudnionych tymczasowo. Inspektorzy PIP kontrolują również, czy przestrzegane są prawa pracowników tymczasowych oraz osób, które wykonują pracę tymczasową na innej podstawie niż umowa o pracę tymczasową.

Jeśli w instytucji kontrolowanej, agencji pracy tymczasowej lub u pracodawcy, którego usługi są wykorzystywane, zostaną wykryte nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony praw pracowniczych oraz bezpieczeństwa w pracy, to zostanie opracowany protokół z przeprowadzonej kontroli. Mogą to być nieprawidłowości związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych, w tym warunkami nawiązywania umowy o pracę tymczasową oraz przebiegiem zatrudnienia.

księgowość dla agencji pracy tymczasowej

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Jak dbać o zgodność z przepisami i unikać problemów

Jeśli pracodawca i agencja pracy tymczasowej przestrzegają przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, to nie muszą martwić się o kontrolę PIP. Najczęstszymi sytuacjami, kiedy to agencje pracy tymczasowej nie spotykają się z aprobatą PIP, są m.in.

 • problemy związane z zawieraniem umów o pracę tymczasową, gdyż często nie przestrzega się przepisów dotyczących takich umów,
 • pracownicy są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, ale w warunkach, które odpowiadają zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,
 • często również dochodzi do sytuacji, gdzie pracownikom nie są wypłacane wynagrodzenia i inne świadczenia, a także nie przestrzega się przepisów dotyczących udzielania im urlopów wypoczynkowych oraz wynagrodzenia za czas urlopu lub niewykorzystany urlop,
 • agencje pracy tymczasowej nie wydają także pracownikom świadectw pracy, co stanowi naruszenie przepisów,
 • ponadto, przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników tymczasowych odbywa się nieprawidłowo,
 • wiele agencji pracy tymczasowej również nie przestrzega obowiązku uzgadniania na piśmie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych z pracodawcą użytkownikiem.

Z pewnością są to przykłady sytuacji, których należy się wystrzegać, aby uniknąć problemów związanych z kontrolą PIP.

Księgowość dla agencji pracy tymczasowej. Najważniejsze obowiązki agencji pracy tymczasowej w Polsce

Podsumowując, agencje pracy tymczasowej w Polsce mają wiele istotnych obowiązków. Jednym z najważniejszych jest przestrzeganie przepisów dotyczących zawierania umów o pracę tymczasową oraz zapewnienie pracownikom takich umów odpowiednich warunków zatrudnienia.

Agencje pracy tymczasowej muszą również zapewnić pracownikom wypłatę wynagrodzenia oraz innych świadczeń, takich jak urlopy wypoczynkowe. Ponadto agencje mają obowiązek przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników tymczasowych oraz wydawania im świadectw pracy.

Ważnym zadaniem agencji pracy tymczasowej jest również uzgadnianie na piśmie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych z pracodawcą użytkownikiem. Wszystkie te obowiązki są kluczowe dla zapewnienia pracownikom tymczasowym odpowiednich warunków pracy i ochrony ich praw.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców